drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Prawo pomocy, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zwolniono od kosztów sądowych
Ustanowiono pełnomocnika, II SA/Po 481/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-03-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 481/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-03-27  
Data wpływu
2007-10-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Katarzyna Witkowicz-Dwornicka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Ustanowiono pełnomocnika
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 1, art. 249
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Katarzyna Witkowicz-Dwornicka – Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 marca 2008 r. wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi M.T. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wykonania obowiązku postanawia 1. zwolnić M.T. od kosztów sądowych, 2. ustanowić dla M.T. adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka. /-/ K. Witkowicz-Dwornicka

Uzasadnienie

Skarżąca M.T. w piśmie z dnia 4 marca 2008 r. wniosła o przyznanie prawa pomocy w całkowitym zakresie. Załączyła kserokopię zaświadczenia z ZUS

II Oddział w [...] Inspektorat w [...] o wysokości pobieranej emerytury, rachunek z prąd, wodę, dowodu wpłaty opłaty za mieszkanie oraz rachunków za leki.

Wnioskodawczyni oświadczyła, że ma 81 lat i utrzymuje się ze świadczeń Zakładu Usług Społecznych w wysokości [...] zł miesięcznie. Argumentowała, że opłaca należności bieżącego utrzymania, w tym opłaty za mieszkanie oraz koszty leczenia, podała, że choruje. W związku z tym oświadczyła, że nie ma środków na zapłacenie opłat sądowych.

Z przedłożonego zaświadczenia ZUS o wysokości pobieranej emerytury wynika, że w miesiącach od października do grudnia 2007r. wnioskodawczyni otrzymała miesięcznie kwotę [...] zł brutto, tj. [...] zł netto, w której zawarty był dodatkowo dodatek pielęgnacyjny w wysokości [...] zł miesięcznie. Wydatki bieżącego utrzymania wynoszą – 195,81 zł za prąd za dwa miesiące, 42 zł miesięcznie za mieszkanie; 17,43 zł za wodę za trzy miesiące, w lutym 2008r. na leki wydała 171,69 zł.

We wniosku o prawo pomocy złożonym na urzędowym formularzu skarżąca dodała, że mieszka w lokatorskim mieszkaniu o powierzchni [...] m², położonym w [...]. Oświadczyła, że nie ma innych nieruchomości, wartościowych ruchomości, czy oszczędności.

Zgodnie z dyspozycją art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Oznacza to, że prawo pomocy ma charakter szczególny i wyjątkowy, a skorzystać z tego uprawnienia mogą jedynie osoby w rzeczywiście ciężkiej sytuacji finansowej, pozbawione majątku, stałego miesięcznego dochodu lub uzyskujące go w takiej wysokości, że nie są w stanie uiścić wymaganych należności nawet w części (bezrobotni, emeryci, renciści). Wnioskodawczyni winna jednak wykazać, że nie ma realnych możliwości zgromadzenia środków celem pokrycia kosztów postępowania sądowoadministracyjnego.

Z przedłożonego oświadczenia o stanie majątkowym, finansowym i dochodach oraz jego uzupełnienia wynika, że sytuacja skarżącej pozwala na przyznanie prawa pomocy w niniejszej sprawie w całości. Uzyskuje wprawdzie stałe miesięczne dochody z tytułu emerytury, ale w wysokości, która pozwala jedynie na skromne pokrycie niezbędnych wydatków bieżącego utrzymania. Jest osobą w starszym wieku, wymaga więc zwiększonych wydatków na leki i leczenie. Nie ma także możliwości pozyskania dodatkowych środków, które mogłaby przeznaczyć na pokrycie kosztów postępowania sądowoadministracyjnego. Nie ma także majątku nieruchomego, z którego mogłaby uzyskać dodatkowe dochody.

Biorąc pod uwagę przewidywaną wysokość kosztów sądowych, przyjąć należy, że wnioskodawczyni nie ma możliwości ich uiszczenia nawet w części.

Tym bardziej, przedstawiona przez skarżącą sytuacja finansowa wskazuje, że nie może wygospodarować środków na pokrycie wolnorynkowego wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru. Należało, zatem uwzględnić wniosek o prawo pomocy i w tym zakresie.

Podkreślić należy, że zgodnie z treścią art. 249 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przyznanie prawa pomocy może być cofnięte w całości lub w części, jeżeli okaże się, że okoliczności, na podstawie których je przyznano, nie istniały lub przestały istnieć.

Na podstawie art. 258 § 1 i 2 pkt 7 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono, jak we wstępie.

/-/ K. Witkowicz-DwornickaPowered by SoftProdukt