drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, *Odrzucono skargę, I SA/Wr 946/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 946/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2007-11-19 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-04-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Zbigniew Łoboda /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II FZ 27/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-17
II FZ 28/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-17
II FSK 1949/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-27
II FZ 216/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-07
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Zbigniew Łoboda po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. H. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2002 rok postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W sprawie, strona skarżąca pismem z dnia [...] – złożonym w placówce pocztowej w dniu 19.04.2007 r. - wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na powołaną wyżej decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W..

W odpowiedzi na skargę, Dyrektor Izby Skarbowej zawnioskował o jej odrzucenie, wskazując, iż strona skarżąca wniosła ją jeden dzień po terminie, bowiem trzydziestodniowy termin do złożenia skargi, licząc od daty doręczenia decyzji w dniu 19.03.2007 r., upłynął w dniu 18.04.2007 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jako spóźniona podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej upsa, skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W sytuacji, gdy skarżący uchybi terminowi wynikającemu z art. 53 § 1 upsa, wniesiona skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 upsa.

Należy podkreślić, iż wskazany termin jest terminem ustawowym (nie jest możliwe jego skrócenie lub przedłużenie przez sąd), procesowym (w razie jego uchybienia, istnieje możliwość jego przywrócenia) oraz prekluzyjnym (upływ terminu sąd uwzględnia z urzędu i z tej przyczyny odrzuca skargę).

W przedmiotowej sprawie, powołaną decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W., doręczono stronie skarżącej w dniu 19.03.2007 r., co oznacza, iż termin określony w art. 53 § 1 upsa upłynął w dniu 18.04.2007 r. Zatem, strona skarżąca wnosząc skargę w dniu 19.04.2007 r., uchybiła terminowi do jej złożenia.

Z tych względów, jak również wobec braku wniosku strony o przywrócenie uchybionego terminu, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 upsa orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt