drukuj    zapisz    Powrót do listy

6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Wojewoda, Zawieszono postępowanie., II SA/Kr 1146/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 1146/07 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-04-14  
Data wpływu
2007-11-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Renata Czeluśniak /przewodniczący/
Kazimierz Bandarzewski
Barbara Pasternak /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie.
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 33, art. 124 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Czeluśniak Sędziowie WSA Barbara Pasternak (spr.) AWSA Kazimierz Bandarzewski Protokolant: Joanna Obrał po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 kwietnia 2008 r. sprawy ze skargi R. K. i W. K. na decyzję Wojewody z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości postanawia: zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie

UZASADNlENIE

Przepis art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), w skrócie ppsa stanowi, że sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony, z zastrzeżeniem § 3 tego przepisu. Zgodnie z art. 33 ppsa, osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony.

Z relacji poczty widniejącej na przesyłce zawierającej zawiadomienie o terminie rozprawy wynika, że uczestnik postępowania W. F. zmarł.

W. F. był stroną toczącego się postępowania sądowego, ponieważ był współwłaścicielem na prawach wspólności ustawowej działki nr [...] o zwrot której-między innymi-wystąpili skarżący.

Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu w razie zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego.

Wobec powyższego, w oparciu o przepis art. 124 § 1 pkt 1 ppsa orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt