drukuj    zapisz    Powrót do listy

6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny 6110 Podatek od towarów i usług, Celne prawo, Dyrektor Izby Celnej, Odrzucono skargę, I SA/Sz 143/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-04-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Sz 143/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2008-04-03 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Zofia Przegalińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Celne prawo
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 53 par. 1, art. 54 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 3 kwietnia 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie Przewodniczący sędzia NSA Zofia Przegalińska po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. J. – "A" na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie powstania długu celnego oraz określenia podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego. p o s t a n a w i a: odrzucić skargę

Uzasadnienie

Dyrektor Izby Celnej w S. decyzją z dnia [...] utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w S. z dnia [...] określającą wysokość długu celnego oraz podatku akcyzowego i podatku VAT w związku ze stwierdzeniem nie zakończenia procedury tranzytu i usunięciem towaru spod dozoru celnego.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w przesłanych Sądowi aktach administracyjnych, decyzja z dnia [...] zawierająca prawidłowe pouczenie o trybie i terminie zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego, została doręczona skarżącej w dniu 19 grudnia 2007 r.

W dniu 13 lutego 2008 r. M. J. nadała w urzędzie pocztowym skargę skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. na opisaną wyżej decyzję.

Dyrektor Izby Skarbowej w S. w odpowiedzi na skargę wniósł o jej odrzucenie, jako wniesioną po terminie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny z w a ż y ł, co następuje:

W myśl art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem organu którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. W przedmiotowej sprawie 30 dniowy termin do wniesienia skargi na decyzję doręczoną skarżącemu w dniu 19 grudnia 2007 r. upłynął z dniem 18 stycznia 2008 r. Natomiast skarga została złożona w urzędzie pocztowym w dniu 13 lutego 2008 r., a więc po terminie.

W tym stanie rzeczy skargę należało odrzucić na podstawie

art. 58 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jako wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.Powered by SoftProdukt