drukuj    zapisz    Powrót do listy

6269 Inne o symbolu podstawowym 626 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Odrzucenie skargi, Rada Gminy,  , II SA/Bk 175/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-05-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 175/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2004-05-06 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2004-03-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Anna Sobolewska-Nazarczyk
Jerzy Bujko /sprawozdawca/
Stanisław Prutis /przewodniczący/
Symbol z opisem
6269 Inne o symbolu podstawowym 626
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Rada Gminy
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 3, art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Bujko (spr.), po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. B. na uchwałę Rady Gminy w S. z dnia [...] września 2003 r. Nr – w przedmiocie – p o s t a n a w i a - skargę odrzucić.-

Uzasadnienie

B. B. zaskarżył uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w S., która odbyła się 29 września 2003 r. W dniu 31 marca 2004 r. Sąd wezwał skarżącego do usunięcia braków skargi przez jednoznaczne wskazanie zaskarżonej uchwały, wykazanie, że wzywał on organ do usunięcia naruszenia prawa oraz uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 300,00 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Mimo upływu tego terminu skarżący nie usunął braków formalnych skargi i nie uiścił wpisu. Dlatego na mocy art. 58 § 1 pkt. 3 i art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) orzeczono jak w sentencji.-Powered by SoftProdukt