drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Odrzucenie skargi, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono skargę, II SA/Łd 130/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-06-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 130/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-06-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Sławomir Wojciechowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T.P. i K.P. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] Nr [...] znak [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia p o s t a n a w i a : odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie

II SA/Łd 130/08

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 13 grudnia 2007r. [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ł. stwierdził niedopuszczalność zażalenia T.P. i K.P. na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w T. z dnia [...], którym nałożono na Państwa P. obowiązek doręczenia określonych dokumentów.

W dniu 14 lutego 2008r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skarga na powyższe postanowienie złożona przez T.P. i K.P.

Wraz ze skargą wpłynęły akta administracyjne sprawy zawierające odpowiedź na skargę, w której [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ł. w pełni podzielając stanowisko zaprezentowane w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia wniósł o oddalenie skargi.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 18 lutego 2008r. skarżący zostali wezwani do usunięcia braków skargi w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia, poprzez uiszczenie wpisu od skargi oraz złożenie odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanego.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, wezwania do usunięcia braków skargi zarówno T. P. jak i K. P. odebrali w dniu 27 lutego 2008r. W odpowiedzi na powyższe, w piśmie z dnia 3 marca 2008r. skarżący wnieśli o zwolnienie od kosztów sądowych, nie nadesłali odpisu skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do przepisu art. 58 §1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków skargi. Skargi, która w myśl przepisu art. 57 §1 p.p.s.a. powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym.

Wymogi formalne pism składanych w postępowaniu sądowym określone zostały w przepisie art. 47 §2 p.p.s.a., zgodnie z którym m.in. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. W przypadku skargi chodzi o odpis skargi i jej załączników, jeśli takie zostały złożone. Brak odpisów skargi, w sytuacji gdy obok strony skarżącej i organu w postępowaniu występują również uczestnicy postępowania, którym również należy doręczyć odpis skargi, jest jednocześnie brakiem formalnym, który uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu, przy czym jest to brak, który może zostać usunięty przez stronę na wezwanie Sądu, w którym to zostanie dokładnie określony brak i termin, w jakim strona winna go uzupełnić oraz pouczenie o skutkach nieuzupełnienia braku we wskazanym terminie (art. 49 §1 p.p.s.a.).

Stosując się do powołanych norm prawnych Sąd wezwał stronę skarżącą do usunięcia braków skargi poprzez uiszczenie wpisu od skargi i złożenie odpisu skargi. W odpowiedzi na wezwanie Sądu skarżący nadesłali jedynie wniosek o zwolnienie od kosztów, którego rozpoznanie skutkowało wydaniem w dniu 15 kwietnia 2008r. postanowienia mocą, którego skarżącym przyznano prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata. Jednakże pomimo wyraźnego pouczenia o skutkach nieuzupełnienia braków skargi we wskazanym terminie, skarżący nie nadesłali odpisu skargi. Z uwagi na powyższe brak jest prawnej możliwości nadania skardze dalszego biegu i wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego.

Jeżeli wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi doręczone zostało w sposób prawidłowy, a mimo zawartego w nim pouczenia strona w wyznaczonym terminie braków nie usunęła, skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 §1 pkt 3 p.p.s.a.(postanowienie WSA z dnia 27 stycznia 2005r., sygn.akt III SA/Wa 2352/04, publ. "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Orzecznictwo", B.Dauter, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007r., str. 129).

Wobec powyższego Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.

arPowered by SoftProdukt