drukuj    zapisz    Powrót do listy

6114 Podatek od spadków i darowizn, Umorzenie postępowania, Dyrektor Izby Skarbowej, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA, III SA/Wa 575/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 575/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-15 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Sylwester Golec /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6114 Podatek od spadków i darowizn
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Sędzia WSA – Sylwester Golec po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] stycznia 2008 r. nr [...] w przedmiocie: ustalenia podatku od spadków i darowizn postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie J. D. kwotę 317 zł (słownie: trzysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 20 czerwca 2008 r. pełnomocnik skarżącej cofnęła skargę z dnia 19 lutego 2008 r. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] stycznia 2008 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "p.p.s.a" skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże Sąd. Jednakże Sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Mając powyższy stan prawny na uwadze, aby uznać za skuteczne cofnięcie skargi należało zbadać czy nie ma w sprawie negatywnych przesłanek uniemożliwiających skuteczne cofnięcie skargi.

W ocenie Sądu, cofnięcie skargi przez stronę nie zmierza do obejścia prawa ani też spowodowania utrzymania w mocy aktu dotkniętego wadą nieważności. W związku z tym należało uznać, że cofnięcie skargi jest dopuszczalne.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 p.p.s.a postanowił jak w sentencji. O zwrocie wpisu Sąd postanowił orzec na podstawie art. 232 §1 pkt 1 lit. a p.p.s.aPowered by SoftProdukt