drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Prawo pomocy, Dyrektor Izby Skarbowej, Zwolniono od kosztów sądowych, I SA/Bk 106/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-04-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Bk 106/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-04-18  
Data wpływu
2008-03-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Jacek Pruszyński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II FSK 11/09 - Postanowienie NSA z 2010-04-30
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245 par. 3, art. 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący asesor WSA Jacek Pruszyński (spr.), po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. K. i C. K. w przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi W. K. i C. K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] stycznia 2008 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. p o s t a n a w i a przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

W. K. i C. K. wnieśli o przyznanie prawa pomocy

w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. We wniosku podali, iż są osobami starszymi i schorowanymi. C. K. ma [...] lat, przeszedł wiele operacji chirurgicznych, w tym [...], obecnie prowadzi leczenie przeciwko [...], leczenie chorób [...] oraz innych chorób zagrażających życiu. W. K. ma [...] lat, stale leczy się [...] (także szpitalnie), [...] oraz z powodu innych poważnych chorób. Roczne wydatki małżonków na niezbędne leki wynoszą około 6.000 zł, czyli średnio miesięcznie 550 zł. Skarżący ponoszą opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w wysokości 150–200 zł miesięcznie, aktualnie do 15.04.2008 r. za miesiąc kwiecień muszą wpłacić 318,18 zł. Jedynym dochodem skarżących jest emerytura C. K.

w wysokości 2.286,18 zł brutto miesięcznie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych następuje, gdy osoba

ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Analiza wniosku o przyznanie prawa pomocy złożonego przez W.

i C. K. w ocenie Sądu pozwala na stwierdzenie, że znajdują się oni w sytuacji, w której nie mogą poczynić oszczędności z przeznaczeniem na koszty sądowe, a każdy dodatkowy wydatek stanowiłby znaczny uszczerbek w ich utrzymaniu. Jedynym źródłem utrzymania małżonków jest emerytura skarżącego

w wysokości 2.286,18 zł brutto miesięcznie. Oboje są osobami w podeszłym wieku – C. K. ma [...] lat, W. K. – [...] lat. Są też osobami schorowanymi, obecnie prowadzą leczenie związane z [...], chorobami [...], a także innymi poważnymi schorzeniami, ponadto skarżący przeszedł wiele operacji chirurgicznych, w tym [...]. Fakty te znajdują potwierdzenie w dokumentach zgromadzonych w aktach administracyjnych. Skarżący ponoszą znaczne wydatki związane z zakupem leków - średnio miesięcznie 550 zł. Ponoszą także m.in. opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w wysokości 150–200 zł miesięcznie, jak wskazali do 15.04.2008 r. musieli wpłacić z tego tytułu 318,18 zł.

Powyższe okoliczności pozwalają na uwzględnienie w całości złożonego wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Dlatego też na podstawie art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt