drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Podatek od towarów i usług, Dyrektor Izby Skarbowej, Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonego orzeczenia, III SA/Gl 28/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-02-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Gl 28/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-02-21  
Data wpływu
2008-01-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Małgorzata Jużków /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Podatek od towarów i usług
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonego orzeczenia
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Jużków po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług w kwestii wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

M.B. skargą wniesioną [...] r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach zaskarżyła ostateczną decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. nr [...] z dnia [...] r., którą utrzymano w mocy decyzję Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w C. nr [...] z [...] r. określającą w podatku od towarów i usług za [...] r. zobowiązanie w kwocie [...] zł.

W skardze skarżący zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji "do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy z uwagi na ważny interes strony".

Jako uzasadnienie wniosku wskazano, iż wykonanie [...] decyzji wydanych z naruszeniem prawa może w każdej chwili spowodować niebezpieczeństwo powstania trudnych do odwrócenia skutków gospodarczych i ekonomicznych, a tym samym wyrządzenia znacznej szkody. Może spowodować zagrożenie utraty środków na utrzymanie nie tylko skarżącego i członków jego rodziny, ale także zatrudnionych w firmie [...] pracowników i ich rodzin. Dodatkowo podniesiono, że trudna sytuacja w branży i kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej wymaga korzystania z kredytów bankowych, a wykonanie decyzji utratę płynności finansowej spowoduje.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy stwierdził, że powyższy wniosek nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż skarżący nie zobrazował obecnej sytuacji i okoliczności uzasadniających istnienie realnego niebezpieczeństwa wystąpienia, po wykonaniu zaskarżonych decyzji, konsekwencji ekonomicznych i gospodarczych. Nie przedstawił konkretnych realiów trudnej sytuacji swojej firmy, a sama trudna sytuacja nie oznacza, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody, o jakiej mowa w art. 61 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, w skrócie p.p.s.a), po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (..).

W świetle cytowanego wyżej przepisu., nie budzi wątpliwości stwierdzenie, że jest zasadą, iż zaskarżone rozstrzygnięcie - w tym, w szczególności decyzja administracyjna, powinno być wykonane. Wstrzymania wykonania może nastąpić jedynie wtedy, gdy ujawnione zostaną okoliczności uzasadniające zastosowanie tej czynności. Trzeba stwierdzić, że skarżący nie przybliżył jakichkolwiek okoliczności wskazujących na istnienie przesłanek, o których mowa w § 3 powołanego artykułu ustawy, co słusznie zauważył organ odwoławczy. W uzasadnieniu, nie wykazano tym samym, że wykonanie zaskarżonych decyzji rodziłoby skutek w postaci groźby wyrządzenia znacznej szkody oraz, że powstałe skutki byłyby trudne do odwrócenia. Nie mogą takiej przesłanki stanowić uiszczone, chociaż sporne należności Skarbu Państwa łącznej kwocie [...] zł ([...]+[...]+[...]+[...]). Sąd nie może też, przed rozprawą, dokonywać merytorycznej oceny zasadności zarzutów skargi. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że M.B. nadal prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia pracowników, a tym samym aktywnie uczestniczy w obrocie gospodarczym.

W tej sytuacji, po zapoznaniu się z aktami sprawy mając na uwadze podniesione wyżej okoliczności Wojewódzki Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a. nie uwzględnił wniosku i odmówił wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.Powered by SoftProdukt