drukuj    zapisz    Powrót do listy

6320 Zasiłki celowe i okresowe, Inne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze,  , I SA/Wa 349/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 349/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-11  
Data wpływu
2008-03-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Lucyna Picho /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 258 par. 1 i 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz Sądowy Lucyna Picho Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi D. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] grudnia 2007 r., nr [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych postanawia: przyznać D. P. prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego, którego wyznaczy Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w W.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 16 maja 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 349/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] grudnia, nr [...] wydaną w przedmiocie nienależnie pobranych zasiłków stałych oraz poprzedzającą ją decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. z dnia [...] września 2007 r., nr [...].

W dniu 5 czerwca 2008 r. do Sądu wpłynął wniosek D. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego. W uzasadnieniu wniosku skarżąca podała, że jest inwalidką II grupy, nie stać jej na obrońcę, który jest jej potrzebny do sporządzenia skargi kasacyjnej. Jej dochody miesięczne w kwocie [...] zł brutto po zakupie leków i uiszczeniu opłat za mieszkanie wynoszą ok. [...] zł. Wnioskodawczyni poinformowała, że posiada mieszkanie kwaterunkowe o powierzchni [...] m2, jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę od [...] grudnia 2007 r. do [...] grudnia 2009 r.

Na wstępie zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Prawo pomocy zgodnie z art. 243 § 1 powołanej ustawy może być przyznane osobie fizycznej na jej wniosek. Prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym – wówczas obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego, lub częściowym – wówczas obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych i wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 1, § 2 i § 3 ustawy).

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym – gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, natomiast przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym następuje – gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 powołanej ustawy).

Mając na uwadze fakt, iż jedynym dochodem D. P. jest kwota w wysokości [...] zł brutto, co musi wystarczyć na wykup leków, żywności i inne opłaty uznać należało, że spełnia ona przesłanki do przyznania jej prawa pomocy we wnioskowanym zakresie – to jest w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego. Nie ulega wątpliwości, że przy dochodach w wykazanej wysokości nie byłaby w stanie opłacić kosztów profesjonalnego pełnomocnika bez uszczerbku koniecznego dla utrzymania siebie.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 1 i 2 pkt 7 powołanej ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt