drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, , Dyrektor Izby Skarbowej, Przyznano prawo pomocy w całości, I SA/Łd 342/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-04-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 342/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-04-02  
Data wpływu
2008-03-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Małgorzata Kowalska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Sygn. powiązane
II FSK 153/09 - Wyrok NSA z 2010-05-21
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w całości
Sentencja

Dnia 2 kwietnia 2008roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział I w składzie następującym: Referendarz sądowy: Małgorzata Kowalska po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie doradcy podatkowego w sprawie ze skargi G. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. Ośrodek Zamiejscowy w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych za 2003 rok p o s t a n a w i a: przyznać G. K. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie doradcy podatkowego.

Uzasadnienie

W dniu 12 marca 2008 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. O.Z. w S. przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wniesioną w dniu 26 lutego 2008 roku skargę G.K. na swoją decyzję z dnia [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych za 2003 rok. Skarga zawierała wniosek o zwolnienie skarżącej od wpisu sądowego oraz ustanowienie doradcy podatkowego.

W złożonym na urzędowym formularzu PPF wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżąca wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie doradcy prawnego. Wskazała, iż wspólnie z mężem prowadzi gospodarstwo domowe, którego jedynym dochodem miesięcznym jest emerytura pobierana przez męża skarżącej w wysokości około 1.128 zł brutto. Skarżąca wraz z mężem zamieszkuje w wynajętym lokalu i pozostaje na całkowitym utrzymaniu męża, nie posiada żadnego majątku ruchomego, oszczędności ani nieruchomości.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do przepisu art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 cyt. ustawy). W myśl art. 245 § 1 powołanej ustawy prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. W niniejszej sprawie skarżąca wystąpiła o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie doradcy podatkowego (punkt 4 formularza wniosku), czyli o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym. Stosownie do regulacji zawartej w art. 246 § 1 pkt 1 powołanej ustawy przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym – gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania pomocy prawnej.

G.K. wspólnie z mężem prowadzi gospodarstwo domowe, którego jedynym dochodem jest emerytura pobierana przez męża skarżącej w wysokości około 945 zł netto. Skarżąca wraz z mężem zamieszkuje w wynajętym lokalu mieszkalnym i pozostaje na całkowitym utrzymaniu męża, nie posiada żadnego majątku ruchomego, oszczędności ani nieruchomości. Uwzględniając powyższe oraz treść art. 245 i art. 246 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało uznać, że skarżąca wykazała, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Miesięczny dochód w jej gospodarstwie domowym oraz wysokość obciążeń, jakie musi ponieść w tym postępowaniu, uzasadniają przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.

M.K.Powered by SoftProdukt