drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, Ulgi podatkowe Podatek od nieruchomości, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono sprzeciw, III SA/Wa 579/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 579/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-19  
Data wpływu
2008-03-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Hieronim Sęk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne
Ulgi podatkowe
Podatek od nieruchomości
Sygn. powiązane
II FZ 119/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-27
II FZ 355/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-20
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono sprzeciw
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 259 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Hieronim Sęk po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu od postanowienia Referendarza Sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2008 r. sygn. akt III SA/Wa 579/08 w sprawie ze skargi M. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] stycznia 2008 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości postanawia odrzucić sprzeciw

Uzasadnienie

M. Z. – Skarżący w niniejszej pismem z dnia 29 marca 2008 r. wniósł o przyznanie prawa pomocy.

Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2008 r. Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odmówił przyznania Skarżącemu prawa pomocy w żądanym zakresie, tj. w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata.

Skarżący w piśmie z dnia z dnia 5 maja 2008 r. zatytułowanym "zażalenie", zwrócił się o uchylenie powyższego postanowienia i przyznanie prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 259 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a.", od postanowienia referendarza sądowego co do przyznania lub odmowy przyznania prawa pomocy strona może wnieść do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego sprzeciw w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia tego postanowienia. Sprzeciw wniesiony po terminie podlega odrzuceniu na podstawie art. 259 § 2 p.p.s.a.

Ze znajdującego się w aktach sprawy zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że przesyłka zawierająca postanowienie Referendarza Sądowego z dnia 23 kwietnia 2008 r. odmawiające przyznania Skarżącemu prawa pomocy oraz pouczenie o trybie wniesienia sprzeciwu, została doręczona w dniu 30 kwietnia 2008 r. Odbiór przesyłki pokwitowała żona Skarżącego.

Tym samym siedmiodniowy termin do wniesienia sprzeciwu od postanowienia odmawiającego przyznania prawa pomocy upłynął w dniu 7 maja 2008 r. (środa, dzień roboczy).

Natomiast sprzeciw od tego postanowienia Skarżący nadał listem poleconym w dniu 12 maja 2008 r., a zatem z pięciodniowym uchybieniem określonego wyżej terminu.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 259 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt