drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, *Odrzucono skargę, I SA/Wr 1157/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-10-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 1157/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2005-10-24 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-07-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Katarzyna Radom /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 1-3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA - Katarzyna Radom po rozpoznaniu w dniu 24 października 2005r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi " A sp. z o. o. w W. na postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia [...]r. od Nr [...] do Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania podatkowego w zakresie wymiaru podatku od towarów i usług za miesiące II, X, XI, XII 1997 r.; I, V-XII 1998 r.; I-XII 1999 r.; I-VI 2000 r. oraz orzeczenia zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym od towarów i usług za w/w okresy. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia [...] r. (doręczonym stronie w dniu [...] r.) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie skarżącej na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia [...]r. oddalające wniosek o przyznanie prawa pomocy.

Pismem z dnia [...]r. Sąd wezwał stronę do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu w kwocie [...] zł., pouczając o skutkach niedopełniania ww. czynności. W odpowiedzi na wezwanie skarżący złożył ponowny wniosek o przyznanie prawa pomocy, nie uzupełniając braku skargi. Zarządzeniem z dnia [...]r. wniosek strony pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na uchybienia formalne (wniosek nie został złożony na urzędowym formularzu). Od powyższego orzeczenia strona złożyła sprzeciw wraz z wymaganym formularzem. Rozpatrując sprawę ponownie Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia [...] r. wniosek strony zawierający uzasadnienie i wnioski identyczne z poprzednim rozpatrzył odmownie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - zwanej dalej u.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W odniesieniu do skargi przewodniczący wzywa wnoszącego, aby pod rygorem jej odrzucenia uiścił wpis w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.

Sygn. akt SA/Wr 1157-1160/04

Jednocześnie przepisy ww. ustawy przewidują instytucję prawa pomocy, w ramach której Sąd na wniosek strony może ją zwolnić m.in. od obowiązku wniesienia wpisu.

W razie "zderzenia się" w tym samym czasie obowiązku uiszczenia opłaty

warunkującej podjęcie przez sąd czynności i uprawnienia strony niezamożnej do

ubiegania się o zwolnienie od kosztów pierwszeństwo uzyskuje postępowanie o

zwolnienie od kosztów. Kończy się ono postanowieniem podlegającym - w razie

odmowy - zaskarżeniu zażaleniem, co wynika z zapisu art. 227 § 1 u.p.s.a.

Jednocześnie zgłoszenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych

zobowiązuje sąd, w razie odmownego załatwienia tego wniosku, do ponownego

wezwania o uiszczenie opłaty na zasadach ogólnych. Zasada ta została

ugruntowana w orzecznictwie sądowym, (por. uchwała Sądu Najwyższego z

dnia 26 lutego 1976 r., sygn. akt III CZP 11/76, OSNCP 1976, z. 7-8, poz. 162).

Postanowienie zaś w kwestii odmowy przyznania pomocy w ustawowo

oznaczonej chwili staje się prawomocne (art. 168 u.p.s.a.) i od tej chwili wiąże

m.in. sąd, który je wydał (art.170 u.p.s.a.). Jako orzeczenie nie rozstrzygające o

istocie sprawy nie korzysta z powagi rzeczy osądzonej, ale ma pełny przymiot

prawomocności, inaczej - wiążącą moc skonkretyzowanej i

zindywidualizowanej przez sąd normy prawnej. Z mocy tej wypływa obowiązek

strony uiszczenia wymaganego wpisu i faktu tego nie zmienia obowiązek

ponownego wezwania jej do uiszczenia opłaty - ze wskazaniem kwoty oraz

skutków jej nieuiszczenia. (por. postanowienie Sądu Najwyższego z 24.01.1999

r. sygn. akt I CKN 1461/98; ONSC 1999/11/196)

W takim przypadku ponowne złożenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, nawet dokonane w terminie określonym w ponownym wezwaniu, nie może uchylić skutków prawomocności wydanego wcześniej rozstrzygnięcia i tym samym nie ma wpływu na bieg terminu określonego na podstawie art. 220 §

Sygn. akt SA/Wr 1157-1160/04

1 w związku z art. 220 § 2 u.p.s.a. Dopiero wydanie i uprawomocnienie się postanowienia odmiennej treści w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych powoduje utratę mocy pierwszego postanowienia, nie wpływa jednak na skutki niezastosowania się strony do treści postanowienia prawomocnego.

Z tych względów po upływie 7 dniowego terminu do uiszczenia wpisu od skargi, określonego w wezwaniu wydanym po oddaleniu zażalenia na pierwsze postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia [...]r., odmawiające prawa przyznania pomocy w postaci zwolnienia od kosztów sądowych, Sąd ten był obowiązany po myśli art. 220 § 3 u.p.s.a. skargę strony odrzucić. Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt