drukuj    zapisz    Powrót do listy

6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych, Umorzenie postępowania, Izba Skarbowa, Umorzono postępowanie sądowe, I SA/Kr 646/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Kr 646/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-06-23 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Urszula Zięba /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Izba Skarbowa
Treść wyniku
Umorzono postępowanie sądowe
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 1 w3 zw z art.60
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sad Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Zięba po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym spraw ze skarg Zakładu [...] na postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] z dnia [...] nr [...] do [...] z dnia [...] nr [...] do [...] w przedmiocie zwrotu tytułów wykonawczych postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie

W skargach wniesionych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie Zakład [...] zażądał uchylenia postanowień Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...], z dnia [...] nr [...] do [...] z dnia [...] kwietnia 2003 r. nr [...] do [...] w przedmiocie zwrotu tytułów wykonawczych.

W piśmie z dnia [...] kwietnia 2008 r. Zakład [...] cofnął skargi na powołane postanowienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Oceniając skuteczność cofnięcia skargi w rozpatrywanej sprawie, Sąd nie stwierdził zaistnienia przesłanek określonych w powołanym art. 60 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, stojących na przeszkodzie uwzględnieniu cofnięcia skargi, dlatego na podstawie art. 161 §1 pkt 1 w zw. z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) należało umorzyć postępowanie sądowePowered by SoftProdukt