drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Odrzucenie skargi, Wojewoda, Odrzucono skargę, II SA/Łd 146/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-07-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 146/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-07-11 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Jolanta Rosińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II OZ 352/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-24
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

II SA/Łd 146/08 POSTANOWIENIE Dnia 11 lipca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jolanta Rosińska po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R.S. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] r. Nr [...], znak [...] w przedmiocie uchylenia do ponownego rozpoznania decyzji dotyczącej umorzenia postępowania wznowieniowego w sprawie pozwolenia na budowę postanawia: odrzucić skargę. B.C.

Uzasadnienie

II SA/Łd 146/08

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2008 r. R.S. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi decyzję Wojewody [...] z dnia [...] r. Nr [...], znak [...] w przedmiocie uchylenia do ponownego rozpoznania decyzji dotyczącej umorzenia postępowania wznowieniowego w sprawie pozwolenia na budowę.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda [...] wniósł o jej oddalenie.

Zarządzeniem z dnia 22 lutego 2008 r. Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, działając na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wezwał R.S. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł. Wysokość wpisu ustalono stosownie do przepisu § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).

Na powyższe zarządzenie R.S. wniósł zażalenie, w którym podniósł, iż nie widzi potrzeby, ani możliwości ponoszenia kosztów za błędy urzędnicze.

Postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2008 r. sygn. akt II OZ 352/08 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II WSA w Łodzi z dnia 3 czerwca 2008 r. skarżący R.S. został wezwany do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 22 lutego 2008 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi.

Stosowne wezwanie w tym przedmiocie skarżący odebrał w dniu 16 czerwca 2008 r., jednak w zakreślonym przez Sąd terminie wpis sądowy od skargi nie został uiszczony.

W piśmie procesowym z dnia 26 czerwca 2008 r. R.S. oświadczył, iż cofa skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści § 32 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1646) po wniesieniu skargi do sądu przewodniczący wydziału niezwłocznie bada, czy skarga czyni zadość wymaganiom formalnym i czy został uiszczony wpis, a w razie potrzeby wzywa do usunięcia braków formalnych oraz do uiszczenia wpisu chyba, że został złożony wniosek o przyznanie prawa pomocy. Wezwanie do uiszczenia wpisu należy połączyć z wezwaniem do usunięcia braków formalnych skargi.

W myśl art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały (§ 1). Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (§ 2).

Sąd nie podejmie jednak żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący, wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania (art. 220 § 1 w/w ustawy). Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (§ 3).

Analizując treść wskazanych norm prawnych trzeba zdaniem Sądu podkreślić, iż art. 220 w/w ustawy ustanawia generalną zasadę w myśl, której pismo nieopłacone nie wywołuje żadnych skutków. W tej kwestii wypowiedział się także Naczelny Sąd Administracyjny, który w postanowieniu z dnia 10 czerwca 1987 r. (SA/Gd 537/87, OSP 1990 nr 4, poz. 207) orzekł, iż do czasu uzupełnienia tego braku (braku fiskalnego) sąd nie może rozpoznać żadnych innych wniosków strony, z pismem cofającym skargę włącznie.

Zebrany w niniejszej sprawie materiał dowodowy niewątpliwie wskazuje na to, iż strona skarżąca nie uzupełniła braku fiskalnego skargi, wobec czego nadanie sprawie dalszego biegu było niedopuszczalne.

Mając powyższe na względzie Sąd na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm) orzekł o odrzuceniu skargi.

B.C.Powered by SoftProdukt