drukuj    zapisz    Powrót do listy

6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, *Przyznano skarżącemu prawo pomocy w części dotyczącej ustanowienia radcy prawnego, II SA/Wr 81/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wr 81/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-03-26  
Data wpływu
2008-02-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Wiesław Jakubiec /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
*Przyznano skarżącemu prawo pomocy w części dotyczącej ustanowienia radcy prawnego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245 par. 3 oraz art. 246 par. 1pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wiesław Jakubiec – referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym kolejnego wniosku E. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia [..] nr [...] w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej postanawia: przyznać prawo pomocy w części dotyczącej ustanowienia radcy prawnego.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 18 lutego 2008 r. referendarz sądowy uwzględniając w całości wniosek skarżącego przyznał mu prawo pomocy w zakresie zwolnienia z kosztów sądowych.

W piśmie z dnia 28 lutego 2008 r. skarżący powołując się na uzasadnienie ww. postanowienia wystąpił o ustanowienie mu adwokata lub radcę prawnego. Nadto wskazał, iż uważa, że sprawa ma skomplikowany charakter, a jego wiek (77 lat) może uniemożliwić mu samodzielne prowadzenie sprawy.

We wniosku złożonym w dniu 20 marca 2008 r. na urzędowym formularzu skarżący wskazał, iż wraz z żoną osiąga łączny dochód netto w wysokości 1.481,25 zł, a ich wydatki kształtują się następująco: koszt opału (rocznie)- 1.600 zł; opłata za gaz (rocznie)- 500 zł; za energię elektryczną- 65 zł; koszt lekarstw- ok. 110 zł. Wśród posiadanych składników majątkowych skarżący wymienił dom "zbudowany 150 lat temu". Dodał, iż "nie może liczyć na pomoc materialną rodziny i nie ma zdolności kredytowej".

Uwzględniając sytuację materialną rodziny skarżącego uznać należy, iż zachodzą przesłanki uzasadniające przyznanie mu prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. Z przedstawionych we wniosku okoliczności, wynika bowiem, że poniesienie przez niego kosztu wynagrodzenia zawodowego pełnomocnika mogłoby pozbawić go środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb. W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt