drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Odrzucenie skargi kasacyjnej, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono skargę kasacyjną, VII SA/Wa 2202/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 2202/06 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-09  
Data wpływu
2006-11-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Bożena Więch-Baranowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Sygn. powiązane
II OZ 123/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-23
II OZ 1297/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-14
II OZ 229/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-13
II OZ 1307/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-15
II OZ 124/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-23
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 175 par. 1, art. 178
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bożena Więch-Baranowska po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. Z. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2006r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia postanawia: odrzucić skargę kasacyjną T. Z..

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 20 marca 2008 r. Sąd oddalił skargę T. Z. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z [...] sierpnia 2006 r. W dniu 19 czerwca 2008 r. wpłynęła do Sądu skarga kasacyjna T. Z. od tegoż wyroku. Niniejsza skarga kasacyjna wbrew wymogom prawnym nie została sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika.

Zgodnie z art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Stosownie zaś do treści art. 178 ustawy skarga kasacyjna wniesiona po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalna, jak również skarga kasacyjna, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie podlega odrzuceniu.

Z uwagi na powyższe skarga kasacyjna T. Z. jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu na podstawie art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.).Powered by SoftProdukt