drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, zwolniono od wpisu, I SA/Kr 859/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Kr 859/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-08-29  
Data wpływu
2008-06-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Michał Śmiałowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
zwolniono od wpisu
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie: Michał Śmiałowski po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. A. o zwolnienie od kosztów wpisu w sprawie skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, z dnia [...] nr [...] w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji Prezydenta Miasta, z dnia [...] nr [...] odmawiającej umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2007 oraz umarzającej zaległości podatkowe w tym podatek za rok 2006 w kwocie 170 zł. postanawia: zwolnić stronę skarżącą z wpisu od skargi

Uzasadnienie

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynął wniosek A.A. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia z wpisu od skargi,

w sprawie skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, z dnia [...] nr [...], w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji Prezydenta Miasta, z dnia [...]. nr [...] odmawiającej umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2007 oraz umarzającej zaległości podatkowe w tym podatek za rok 2006 w kwocie 170 zł.

Jak wynika z uzasadnienia tego wniosku, zawartego w nim "oświadczenia

o stanie rodzinnym , majątku i dochodach" A. A. jest osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym i samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe. Jedynym jego źródłem dochodu jest zasiłek stały z M. w K. w wysokości 444 zł. miesięcznie. Jest właścicielem ½ części domu, w którym mieszka.

Nie posiada żadnych oszczędności, papierów wartościowych czy przedmiotów

o wartości pow. 3000 euro.

Wniosek strony skarżącej zasługuje zdaniem orzekającego na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z dnia 30 września 2002r.

Nr 153, poz. 1270) prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego ( § 2). Natomiast prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (§ 3).

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej na podstawie art. 246§1 w/w ustawy przysługuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (prawo pomocy w zakresie całkowitym) lub gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (prawo pomocy w zakresie częściowym).

Udzielenie stronie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym jest więc formą jej dofinansowania z budżetu państwa

i przez to powinno się sprowadzać do wypadków, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście, obiektywnie niemożliwe.

Sytuacja A. A. nie daje zdaniem orzekającego możliwości poniesienia przez niego kosztów wpisu od skargi. Jest on osoba samotną , niepełnosprawną, nie posiadającą żadnych oszczędności i utrzymującą się jedynie ze świadczenia wypłacanego przez "M" w K.

Stąd też przy dochodzie A. A. wynoszącym 444 zł. konieczność uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 500 zł. spowodowałaby zagrożenie jego egzystencji.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz działając w oparciu o zasadę, iż nie można ograniczać prawa do sądu osobom, którym brak środków finansowych uniemożliwia dostęp do wymiaru sprawiedliwości, orzekający przychylił się do wniosku strony skarżącej.

W związku z tym, na podstawie art. 244§1 , art. 245§3, art. 246§1 pkt.2

w zw. z art. 258 § 2, pkt 7) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z dnia 30 września 2002r. Nr 153, poz .1270) orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt