drukuj    zapisz    Powrót do listy

6329 Inne o symbolu podstawowym 632, Inne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono zażalenie, I SA/Wa 1648/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 1648/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-03-20  
Data wpływu
2007-10-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Przemysław Żmich. /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
I OSK 394/09 - Wyrok NSA z 2009-11-06
I OZ 378/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-17
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 178, art. 175 par. 1 i 2, art. 197 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Przemysław Żmich po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia A. Z. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 lutego 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1648/07 o odrzuceniu skargi kasacyjnej A. Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1648/07 oddalającego skargę A. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] grudnia 2005 r., nr [...] w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 6 lutego 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1648/07 odrzucił skargę kasacyjną A. Z. wniesioną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1648/07 oddalającego skargę A. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] grudnia 2005 r., nr [...] w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej.

W dniu 3 marca 2008 r. A. Z. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zażalenie na postanowienie Sądu z dnia 6 lutego 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Jak wynika z treści art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem przypadków, gdy sporządza je sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo gdy wnoszone jest przez prokuratora lub Rzecznika Praw Obywatelskich.

Należało zatem uznać, że złożone w niniejszej sprawie zażalenie jest niedopuszczalne. Jako środek odwoławczy sporządzony osobiście przez stronę nie spełnia bowiem wymogów określonych w art. 175 § 1 i 2 w związku z art. 197 § 2 powołanej wyżej ustawy, skoro nie zostało sporządzone przez prawnika posiadającego wskazane wyżej kwalifikacje.

Biorąc pod uwagę powyższe Sąd, na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt