drukuj    zapisz    Powrót do listy

6539 Inne o symbolu podstawowym 653, Odmowa sporządzenia uzasadnienia, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS, Odmówiono sporządzenia uzasadnienia, III SA/Wa 2851/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 2851/06 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-04  
Data wpływu
2006-09-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Grażyna Nasierowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6539 Inne o symbolu podstawowym 653
Hasła tematyczne
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Sygn. powiązane
II GZ 50/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-18
II GZ 180/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-21
II GZ 104/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-10
II GZ 231/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-19
Skarżony organ
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS
Treść wyniku
Odmówiono sporządzenia uzasadnienia
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 141 par. 2, par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: , Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Nasierowska, po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi G. O. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] lipca 2006 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 8 grudnia 2006 r., sygn. akt III SA/Wa 2851/06

Uzasadnienie

Wyrokiem z 8 grudnia 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę G. O. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z [...] lipca 2006 r. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy.

Pismem nadanym na poczcie w dniu 7 grudnia 2006 r. Skarżąca wniosła o sporządzenie uzasadnienia powyższego wyroku. Uznając ten wniosek za przedwczesny Sąd postanowieniem z 29 grudnia 2006 r. odmówił sporządzenia uzasadnienia przedmiotowego wyroku.

Wnioskiem z 10 stycznia 2007 r. (nadanym w tym samym dniu) Skarżąca zwróciła się o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego złożenia.

Postanowieniem z 12 lutego 2007 r. Sąd odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia. Wskutek wniesionego przez Skarżącą zażalenia kwestia ta była również przedmiotem rozpoznania przez Naczelny Sąd Administracyjny, który postanowieniem z 10 lipca 2007 r. (sygn. akt II GZ 104/07) zażalenie Skarżącej oddalił.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a.") w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.

W niniejszej sprawie ogłoszenie wyroku nastąpiło na rozprawie w dniu 8 grudnia 2006 r. Termin do złożenia wniosku o sporządzenie jego uzasadnienia upływał zatem w dniu 15 grudnia 2006 r. (piątek).

Wobec prawomocnego zakończenia postępowania w przedmiocie przywrócenia terminu do zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku uznać należało, że wniosek o sporządzenie uzasadnienia nadany przez Skarżącą w dniu 10 stycznia 2007 r. złożony został z uchybieniem wskazanego wyżej terminu.

Z tej przyczyny Sąd, na podstawie art. 141 § 3 w związku z § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt