drukuj    zapisz    Powrót do listy

6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu, Inne, Prezydent Miasta,  , I SA/Wa 18/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 18/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-11  
Data wpływu
2008-01-03
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Lucyna Picho /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Prezydent Miasta
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 2 i art. 258 par. 1 i 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Lucyna Picho Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J. M. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi miasta W. grzywny w związku z niewykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2007 r., sygn. akt I SAB/Wa 16/05 postanawia 1. przyznać J. M. prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w W. 2. w pozostałym zakresie odmówić przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie

W dniu 2 lipca 2008 r. J. M. wystąpił do Sądu z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

W oświadczeniu złożonym na urzędowym formularzu wniosku skarżący podał, iż pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną i dwójką synów z których jeden studiuje, wspólny dochód miesięczny rodziny wynosi [...] zł i składa się na niego renta w wysokości [...] zł wypłacana skarżącemu, dochody żony J. M. z tytułu umowy o pracę w wysokości [...] zł netto. Wnioskodawca poinformował również, że jeden z pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym synów pracuje i zarabia około [...] zł, jest jednak obciążony spłatą kredytu w wysokości [...] zł na zakup samochodu, rata miesięczna wynosi [...] zł. Zatem obaj synowie pozostają na jego utrzymaniu. Skarżący dodał, że ponosi opłaty za mieszkanie w wysokości [...] zł, opłatę z telefon w wysokości około [...] zł, za prąd w kwocie około [...] zł. Po odliczeniu ww. wydatków, na jedzenie i utrzymanie 4 osobowej rodziny pozostaje około [...] zł. Jako posiadany majątek skarżący ujawnił zajmowane przez rodzinę mieszkanie lokatorskie o powierzchni [...] m2.

Na wstępie stwierdzić należy, że prawo pomocy zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) może być przyznane osobie fizycznej na jej wniosek. Prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym – wówczas obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego, lub częściowym – wówczas obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych i wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 1, § 2 i § 3 powołanej ustawy).

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym – gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, natomiast przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym następuje – gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 ustawy).

Biorąc pod uwagę wykazaną przez J. M. sytuację materialną stwierdzić należało, że daje ona podstawy do częściowego uwzględnienia złożonego wniosku. Skarżący pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z trójką domowników, wspólny dochód czteroosobowej rodziny wynosi około [...] zł, jednak przy uwzględnieniu wykazanych przez stronę wydatków na opłaty związane z zajmowanym mieszkaniem i kwotę, która w związku z tym pozostaje na zakup żywności stwierdzić należało, że nie wystarcza ona na opłacenie kosztów związanych z ustanowieniem w sprawie profesjonalnego pełnomocnika.

Uznać jednak należy, że mimo wykazanych obciążeń J. M. jest jednak w stanie uiścić koszty sądowe, gdyż on i pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym żona uzyskują co miesiąc regularnie stały dochód, rodzina nie pozostaje więc bez środków do życia, ponadto uiszczając wpis od skargi w wysokości 200 zł (k- 61) oraz opłatę kancelaryjną w wysokości 100 zł (k- 130) skarżący wykazał, że jest w stanie wygospodarować środki na opłacenie kosztów sądowych.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 1 i 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt