drukuj    zapisz    Powrót do listy

6213 Inne  świadczenia finansowe związane z lokalem mieszkalnym, Policja, Komendant Policji, Oddalono skargę, II SA/Wa 781/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 781/08 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-21 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Andrzej Kołodziej /przewodniczący/
Ewa Pisula-Dąbrowska /sprawozdawca/
Jarosław Trelka
Symbol z opisem
6213 Inne  świadczenia finansowe związane z lokalem mieszkalnym
Hasła tematyczne
Policja
Skarżony organ
Komendant Policji
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2007 nr 43 poz 277 art. 88, 94,95
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji - tekst jedn.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Kołodziej Sędzia WSA Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.) Asesor WSA Jarosław Trelka Protokolant Małgorzata Płodzicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 sierpnia 2008 r. sprawy ze skargi A. K. na decyzję Komendanta Stołecznego Policji z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na zakup lokalu mieszkalnego oddala skargę

Uzasadnienie

Komendant Stołeczny Policji decyzją z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. w oparciu o art. 94 ust. 1 i 2, art. 95 ust. 1 pkt 2 i art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. z 2007 r. Nr 43, poz. 277) w zw. z § 3 i § 14 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania kwater tymczasowych przeznaczonych dla policjantów (Dz. U. Nr 105, poz. 884 i Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 856) w zw. z § 1, 2, 3, ust. 1 i 2, § 4 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów (Dz. U. Nr 131, poz. 1468), utrzymał w mocy decyzję Komendanta Powiatowego Policji w G. z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] o odmowie przyznania A. K. pomocy finansowej na zakup lokalu mieszkalnego.

Organ wskazał, że w dniu [...] A. K. złożył wniosek o przyznanie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego położonego w G. przy ul. [...], do którego załączył akt notarialny, repertorium [...] nr [...] o ustanowieniu odrębnej własności i umowie kupna wyżej wymienionego lokalu. Do wniosku dołączył również inną umowę a mianowicie umowę najmu lokalu mieszkalnego nr [...] położonego w W. przy [...].

Komendant Powiatowy Policji w G. decyzją z dnia [...] lutego 2008 r. odmówił A. K. przyznania pomocy finansowej na zakup lokalu mieszkalnego w G. Wskazał, że policjant posiada lokal mieszkalny (w W. przy [...]). Podkreślił, że zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy o Policji policjantowi w służbie stałej przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której pełni służbę lub w miejscowości pobliskiej, z uwzględnieniem liczby członków rodziny oraz ich uprawnień wynikających z przepisów odrębnych. Wskazał, że prawo to jest realizowane bądź w formie rzeczowej – przez przydział mieszkania na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, bądź finansowej – przez przyznawanie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego we własnym zakresie. Wywodził, że policjantowi, który nie otrzymał lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, przysługuje pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Jednocześnie wskazał, że zgodnie z art. 95 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji, prawa do otrzymania lokalu mieszkalnego (a więc również pomocy finansowej), nie posiada policjant posiadający w miejscowości pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej lokal mieszkalny odpowiadający co najmniej przysługującej mu powierzchni mieszkalnej albo dom mieszkalno-pensjonatowy, w razie zbycia przez niego lub jego małżonka własnościowego prawa do spółdzielczego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo dom.

Organ wywiódł, że przyznanie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu lub domu możliwe jest tylko w sytuacji, w której policjant spełnia warunki do przydziału lokalu mieszkalnego w trybie art. 90 ustawy o Policji, na podstawie decyzji administracyjnej, a lokalu takiego nie otrzymał. Powyższe zdaniem organu powodowało, że jeśli policjant miał zaspokojone potrzeby mieszkaniowe w miejscowości pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej w formie przewidzianej ustawą to nie spełniał on ustawowych warunków do uzyskania prawa do lokalu, a co za tym idzie również do otrzymania pomocy finansowej na zakup lokalu mieszalnego.

Zdaniem organu A. K. mając zawartą umowę najmu mieszkania odpowiadającego przysługującym mu normom zaludnienia w miejscowości pobliskiej do miejsca pełnienia służby miał zaspokojone potrzeby mieszkaniowe. Nie spełniał więc warunków do przydziału lokalu mieszkalnego, ani do otrzymania pomocy finansowej na zakup lokalu mieszkalnego.

Powyższa decyzja została utrzymana w mocy decyzją Komendanta Stołecznego Policji z dnia [...] kwietnia 2008 r. i stała się przedmiotem skargi A. K. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skarżący wnosząc o uchylenie zaskarżonych decyzji podniósł, iż organy administracji potraktowały jego sprawę w sposób zbyt pobieżny i mało wnikliwy. Podkreślił jednocześnie, iż nie zgadza się z twierdzeniami organu, że fakt wynajmowania przez niego mieszkania jest równoznaczny z faktem posiadania przez niego lokalu mieszkalnego i zaspokojeniem jego potrzeb mieszkaniowych. W piśmie procesowym z dnia [...] skarżący dodatkowo podniósł, że prezentowane przez niego stanowisko znajduje potwierdzenie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 października 2006 r. sygn. akt I OSK 1332/05.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie powołując się na swoje wcześniejsze ustalenia faktyczne i prawne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Istota sporu w rozpoznawanej sprawie, sprowadza się do oceny, czy zamieszkiwanie przez policjanta na podstawie umowy najmu w lokalu mieszkalnym w miejscowości, w której pełni on służbę, lub w miejscowości pobliskiej, odpowiadającym przysługującej mu powierzchni mieszkalnej, jest posiadaniem lokalu wykluczającym możliwość otrzymania przez policjanta lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji o przydziale.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.) policjantowi w służbie stałej przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej, z uwzględnieniem członków rodziny oraz ich uprawnień przysługujących z odrębnych przepisów.

Stosownie natomiast do postanowień zawartych w art. 94 ust. 1 cyt. ustawy, policjantowi, który nie otrzymał lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, przysługuje pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Natomiast zgodnie z art. 95 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy, lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej nie przydziela się policjantowi posiadającemu w miejscowości, w której pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej lokal mieszkalny odpowiadający co najmniej przysługującej mu powierzchni mieszkalnej albo dom jednorodzinny lub dom mieszkalno-pensjonatowy.

Z powyższych przepisów wynika, że warunkiem przyznania policjantowi pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, jest spełnianie przez niego wymogów do otrzymania lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej. Innymi słowy jeżeli policjantowi nie przysługuje przydział lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej – nie spełnia on przesłanek do przyznania mu lokalu w tym trybie, to nie ma on automatycznie podstaw do ubiegania się o pomoc finansową, o której mowa w art. 94 ust. 1 cyt. ustawy.

W rozpoznawanej sprawie bezsporne jest, iż skarżący na podstawie umowy najmu z dnia [...] r. nr [...] jest najemcą lokalu mieszkalnego.

Zgodnie z art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).

Oczywistym jest, że skarżący jako najemca lokalu jest jednocześnie posiadaczem tego lokalu. Lokal mieszkalny położony w W. przy [...] odpowiada przysługującym mu normom powierzchni mieszkalnej, co zgodnie z art. 95 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji wyklucza i eliminuje możliwość przyznania mu lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale. Co za tym idzie, wyklucza możliwość przyznania mu możliwości pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego. W ocenie Sądu skarżący będąc stroną umowy najmu posiada odpowiednie (zgodne z normą) mieszkanie w miejscowości, w której pełni służbę lub w miejscowości pobliskiej, a wobec tego brak jest przesłanek do przyznania mu prawa do lokalu w drodze decyzji administracyjnej. Tym samym do przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego (por. uchwała składu 7 sędziów NSA z dnia 29 marca 1999 r. sygn. I OPS 1/99). Reasumując, jeżeli policjant nie spełnia przesłanek do przyznania mu lokalu mieszkalnego, nie ma automatycznie podstaw do przyznania mu pomocy finansowej na podstawie art. 94 ust. 1 cyt. ustawy o Policji.

Ze względu na powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt