drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Prawo pomocy, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zwolniono od kosztów sądowych, VII SA/Wa 1015/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 1015/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-24  
Data wpływu
2008-06-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Justyna Wtulich /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 2 w zw. z art. 258 par. 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Justyna Wtulich Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. i G. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi A. i G. W. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] znak : [...] w przedmiocie : odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia : przyznać A. i G. W. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

W dniu 14 lipca 2008r.(data stempla biura podawczego) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął uzupełniony przez wnioskodawców formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy, w którym wnoszą o zwolnienie od kosztów sądowych.

Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a. przewidują możliwość przyznania stronom postępowania prawa pomocy. Prawo pomocy może być przyznane stronie w zakresie całkowitym (art. 245 § 2 p.p.s.a) lub częściowym (art. 245 § 3 p.p.s.a.), przy czym jego przyznanie uzależnione jest od spełnienia przez stronę ustawowo przewidzianych przesłanek. Żądanie zwolnienia od kosztów sądowych jest wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym.

Stosownie do treści art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym następuje gdy osoba wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Przyjętą regułą jest, iż obowiązkiem stron jest ponoszenie kosztów związanych z udziałem w postępowaniu. Przyznanie prawa pomocy jest instytucją wyjątkową, przysługującą jedynie w sytuacjach, gdy poniesienie kosztów przez stronę spowodowałoby u niej uszczerbek w środkach utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Z nadesłanego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcami pozostaje czworo dzieci.

Wnioskodawcy z rodziną utrzymują się z dochodów uzyskiwanych przez wnioskodawczynię z tytułu zatrudnienia w wysokości 1.500,00 złotych brutto miesięcznie, renty socjalnej przyznanej synowi wnioskodawców w wysokości 470,00 złotych oraz zasiłku stałego z tytuły wychowywania dziecka przyznanego wnioskodawcy w wysokości 420,00 złotych. Łącznie miesięczny dochód brutto sześcioosobowej rodziny wynosi 2.390,00 złotych.

Wnioskodawcy wskazali, że ze względu na orzeczoną niepełnosprawność dwojga dzieci tylko jedno z nich pracuje, gdyż dzieci te wymagają stałej opieki a także najmłodsze, które obecnie ma osiem miesięcy. Wnioskodawcy dołączyli do wniosku orzeczenie Powiatowego Zespołu d/s Orzekania w Ł. z dnia [...] o trwałym i znacznym stopniu niepełnosprawności syna oraz orzeczenie z dnia [...] o zaliczeniu córki do osób niepełnosprawnych.

Wnioskodawcy podali, że posiadają dom o powierzchni 80 m -. Innych nieruchomości, zasobów pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych wnioskodawcy nie posiadają.

Biorąc pod uwagę sytuację finansową oraz rodzinną wnioskodawców uznano, że w sprawie zachodzą przesłanki do przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. Oceniono, że wnioskodawcy posiadając wykazany dochód miesięczny nie są w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez spowodowania uszczerbku w utrzymaniu koniecznym własnym i rodziny.

Z powyższych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.) orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt