drukuj    zapisz    Powrót do listy

6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych, Prawo pomocy, Dyrektor Izby Skarbowej, Zwolniono od kosztów sądowych, I SA/Ol 255/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-07-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Ol 255/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie

Data orzeczenia
2008-07-02  
Data wpływu
2008-06-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Sędziowie
Małgorzata Klimek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie Małgorzata Klimek po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. K. o zwolnienie od kosztów sądowych oraz o ustanowienie doradcy podatkowego w sprawie ze skargi S. K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "[...]" Nr "[...]" w przedmiocie: zaliczenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych na poczet zaległości podatkowej postanawia: 1) zwolnić skarżącego od kosztów sądowych 2) ustanowić doradcę podatkowego

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 26 czerwca 2008 r. skarżący S. K. zwrócił się

o zwolnienie od kosztów sądowych, w tym wpisu od skargi określonego na kwotę 100 zł oraz o ustanowienie doradcy podatkowego. Ze złożonego przez skarżącego formularza wniosku o stanie rodzinnym, majątku i dochodach oraz z przedłożonych przez niego dokumentów źródłowych wynika, iż jedynym dochodem wnioskodawcy jest renta z tytułu niezdolności do pracy w wysokości 695,22, która po potrąceniu alimentów, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatku wynosi netto 244,72 zł. Skarżący utrzymuje się z renty i pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Innych dochodów wnioskodawca nie posiada. Skarżący zamieszkuje na stancji o powierzchni 12,4 m 2 i prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Nie posiada żadnego majątku nieruchomego jak i ruchomego, zasobów pieniężnych, przedmiotów o znacznej wartości. Wnioskodawca ma orzeczony na stałe lekki stopień niepełnosprawności. Na zakup leków oraz opłacenie stancji otrzymuje zasiłki celowe z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wnioskodawca argumentując swój wniosek wskazał na stale pogarszający się stan zdrowia oraz "życie poniżej egzystencji społecznej"

Wskazać również należy, iż z dołączonych przez wnioskodawcę do formularza wniosku dokumentów wynika, iż zaległość w sprawie egzekucyjnej prowadzonej

z wniosku córki A. K. przeciwko skarżącemu wynosi na dzień 05.03.2008r. 46.035,75 zł oraz odsetki i inne opłaty w wysokości 90.348 zł. Wnioskodawca uwiarygodnił stan zdrowia poprzez przedstawienie decyzji Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w "[...]"-Oddział Zamiejscowy w "[...]" dotyczącą orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Ponadto z przedłożonych przez wnioskodawcę decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w "[...]" wynika, iż skarżący otrzymał zasiłek celowy na leki w wysokości 258,36 zł na miesiąc maj 2008r. płatne przelewem na konto apteki oraz zasiłek celowy na potrzeby bieżące (pokrycie kosztów stancji) w wysokości 400 zł – na miesiąc czerwiec 2008r.

Zgodnie z treścią przepisu art. 246 §1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153 , poz. 1270 ze zm., dalej cyt. jako p.p.s.a.) Sąd przyznaje prawo pomocy w zakresie całkowitym, w przypadku gdy osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Natomiast stosownie do pkt 2 §1 art. 246 ustawy, przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. W myśl art. 245 § 3 p.p.s.a., prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Mając na uwadze przedstawioną wyżej sytuację materialną skarżącego stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie spełniona została przesłanka uzasadniająca przyznanie prawa pomocy we wnioskowanym przez skarżącego zakresie. Wskazać należy, iż skarżący przedłożył dokument potwierdzający aktualną wysokość otrzymywanych przez niego środków pieniężnych, stałych z tytułu renty oraz dodatkowych z pomocy społecznej. Tym samym stwierdzić należy, iż skarżący utrzymuje się z bardzo ograniczonych środków finansowych: stałego dochodu oraz zasiłków z pomocy społecznej. Trudno zatem uznać, aby z otrzymywanej renty

w wysokości 244,72 zł, oraz ze świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych był on w stanie zgromadzić środki pieniężne na pokrycie przedmiotowych kosztów postępowania sądowego, nawet jeśli przyjmie się, że otrzymuje on stale dodatek mieszkaniowy i zasiłek na leki. Ponadto zauważyć należy, iż skarżący nie posiada majątku, który umożliwiłby pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie przedmiotowych kosztów postępowania sądowego. Sytuację majątkową skarżącego pogarszają dodatkowo wysokie zobowiązania finansowe czy to z tytułu zasądzonych alimentów, czy też względem organów podatkowych.

W tej sytuacji, za uzasadnione uznać należy przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie doradcy podatkowego, gdyż z okoliczności niniejszej sprawy wynika, że nie jest on w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

W związku z tym na podstawie art. 246 §1 pkt 1 p.p.s.a. i art. 258§2 pkt 7 p.p.s.a. orzec należało jak w sentencji.Powered by SoftProdukt