drukuj    zapisz    Powrót do listy

601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa, Budowlane prawo, Wojewoda, Umorzono postępowanie sądowe, SA/Sz 2376/03 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2005-04-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

SA/Sz 2376/03 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2005-04-21 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2003-12-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Elżbieta Makowska /sprawozdawca/
Grzegorz Jankowski /przewodniczący/
Maria Mysiak
Symbol z opisem
601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Umorzono postępowanie sądowe
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Grzegorz Jankowski Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Makowska /spr./ Sędzia WSA Maria Mysiak Protokolant st. sekr. sąd. Krzysztof Chudy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2005r. sprawy ze skargi M. G. na decyzję Wojewody [...] z dnia[...] . Nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego p o s t a n a w i a I. u m o r z y ć postępowanie sądowe, II. zwraca skarżącej M. G. uiszczony wpis w kwocie [...] /[...] / złotych

Uzasadnienie

M. G. w dniu [...] r. wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] . w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego.

Pismem z dnia [...] r., a więc przed rozprawą wyznaczoną na dzień [...] r. , M. G.cofnęła skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny z w a ż y ł, co następuje:

Zgodnie z art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271ze zm.), sprawy, w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004r. i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. określony dalej jako P.p.s.a.), cofnięcie skargi wiąże Sąd o ile jest dopuszczalne, więc gdy cofnięcie to nie zmierza do obejścia prawa lub spowodowałby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Wobec braku podstaw do stwierdzenia niedopuszczalności cofnięcia skargi cofnięcie to należało uznać za skuteczne.

W tej sytuacji Sąd orzekł jak w postanowieniu na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a., a o kosztach na podstawie art. 232 § 1 §1 lit. a) tej samej ustawy.Powered by SoftProdukt