drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, , Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Przyznano prawo pomocy w części poprzez zwolnienie od kosztów sądowych, II SA/Łd 598/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-08-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 598/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-08-29  
Data wpływu
2008-08-01
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Magdalena Sieniuć /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w części poprzez zwolnienie od kosztów sądowych
Sentencja

Dnia 29 sierpnia 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Referendarz sądowy: Magdalena Sieniuć po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku C. S. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi C. S. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia 27 maja 2008 roku Nr 258/2008 w przedmiocie nakazu rozbiórki samowolnie zrealizowanego obiektu budowlanego p o s t a n a w i a: przyznać skarżącemu – C. S. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

C.S. złożył na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki samowolnie zrealizowanego obiektu budowlanego.

We wniosku tym skarżący podał, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z żoną T.S. Łączny dochód małżonków z tytułu wynagrodzenia za pracę stanowi kwotę 2.900 zł.

Jednocześnie skarżący wskazał, że majątek rodziny stanowi mieszkanie o

pow. 48 m2 oraz działka rekreacyjna o pow. 4 a.

W uzasadnieniu wniosku skarżący wyjaśnił dodatkowo, ze pracuje w Spółdzielni Mieszkaniowej w P. Jego żona choruje, ostatnio przeszła zabieg operacyjny. W związku z tym oboje z żoną na zakup lekarstw przeznaczają kwotę 100 zł miesięcznie. Ponoszą przy tym wydatki związane z mieszkaniem w wysokości ok. 450 zł. Ponadto ponoszą wydatki z tytułu opłat za gaz, energię elektryczną, które łącznie zamykają się w kwocie ok. 180 zł. Obciążenie ich budżetu stanowią także raty za meble w wysokości 250 zł miesięcznie. W związku z tymi wydatkami na utrzymanie pozostaje im kwota ok. 1000 zł miesięcznie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Instytucja prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym uregulowana została w Rozdziale 3 Działu V ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – dalej jako: "p.p.s.a.". Z treści przepisów art. 243 § 1, art. 244 § 2, art. 245 § 3, art. 246 § 1 pkt 2 oraz art. 252 tej ustawy wynika, iż osobie fizycznej może być przyznane na jej wniosek prawo pomocy w zakresie częściowym, w tym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych, gdy wykaże, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie na urzędowym formularzu stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania prawa pomocy we wskazanym zakresie.

Ze złożonego przez skarżącego wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, iż skarżący pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z żoną T.S. Łączny dochód małżonków z tytułu wynagrodzenia za pracę zamyka się w kwocie 2.900 zł brutto. Majątek rodziny stanowi przy tym mieszkanie o pow. 48 m2 oraz działka rekreacyjna o pow. 4 a.

Małżonkowie przeznaczają część osiąganych dochodów na zakup lekarstw, a ponadto ponoszą wydatki związane z utrzymaniem mieszkania i spłatą zakupionych na raty mebli. Wydatki te łącznie zamykają się w kwocie 980 zł.

Biorąc po uwagę powyższe okoliczności, Sąd uznał, iż wniosek C.S. zasługuje na uwzględnienie i przyznał mu prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. Skarżący wykazał bowiem dostatecznie, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.

(MSi)Powered by SoftProdukt