drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, III SA/Wa 1767/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 1767/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-09 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Grażyna Nasierowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 53 par. 1; art. 58 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Nasierowska, , , po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "W." Spółka jawna – C. W., G. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] kwietnia 2008 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie

Strona Skarżąca "W." Spółka jawna – C. W., G. W. wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] kwietnia 2008r., Nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej: "p.p.s.a.") skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Skargę wniesioną po upływie tego terminu Sąd odrzuca na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Zaskarżona decyzja, jak wynika z akt administracyjnych sprawy, doręczona została Stronie Skarżącej w dniu 24 kwietnia 2008r. (zwrotne potwierdzenie odbioru). Zawierała ona prawidłowe pouczenie o możliwości, trybie i terminie złożenia skargi do sądu administracyjnego.

Ponieważ trzydziestodniowy termin, liczony od daty doręczenia zaskarżonej decyzji upływał w dniu 24 maja 2008r. (sobota), a zatem w dniu wolnym od pracy, uwzględniając art. 83 § 2 p.p.s.a. za ostatni dzień terminu uznać należało dzień 26 maja 2008r. (poniedziałek).

Skargę sporządzono w dniu 23 maja 2008r., natomiast nadano ją w Urzędzie Pocztowym O. w dniu 29 maja 2008r. (data stempla pocztowego na kopercie). Oznacza to, że skargę złożono z uchybieniem wskazanego wyżej terminu.

Z tej przyczyny, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 oraz § 3 p.p.s.a., należało orzec jak sentencji.



Powered by SoftProdukt