drukuj    zapisz    Powrót do listy

6293 Przejęcie gospodarstw rolnych, Odrzucenie zażalenia, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Odrzucono zażalenie, IV SA/Wa 630/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 630/06 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-12-10  
Data wpływu
2006-03-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Łukasz Krzycki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6293 Przejęcie gospodarstw rolnych
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
I OZ 361/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-05
I OZ 736/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-04
I OZ 109/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-21
I OZ 634/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-31
I OZ 1502/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-30
Skarżony organ
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 194 § 1, art. 157 § 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Sędzia WSA Łukasz Krzycki po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy zażalenia H. S. na pkt 1 postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 października 2007r. w przedmiocie odrzucenia wniosku o uzupełnienia treści wyroku wydanego w dniu 27 września 2006. w sprawie ze skargi H. S. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] lutego 2006r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 4 października 2007r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 1) odrzucił wniosek H. S. o uzupełnienie treści wyroku wydanego przez ten Sąd w dniu 27 września 2006r., jako spóźniony, oraz 2) oddalił wniosek o sprostowanie treści tego wyroku.

Powyższe postanowienie H. S. zaskarżył w całości.

W zażaleniu podniósł, że rozstrzygniecie nie zawiera podstawy prawnej niedopuszczalności uzupełnienia treści wyroku oraz zakwestionował odmowę sprostowania wyroku.

Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zażalenie na postanowienie w części dotyczącej odrzucenia wniosku

o uzupełnianie treści wyroku, Sąd odrzucił, jako niedopuszczalne.

Przede wszystkim należy zauważyć, że środka zaskarżenia nie można domniemywać, a tym bardziej nie można się go doszukiwać wbrew ustawie. Zażalenie jest środkiem odwoławczym służącym od wskazanych ustawowo postanowień incydentalnych, niekończących postępowania w sprawie (art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Przysługuje ono tylko wówczas, gdy przepis szczególny tak stanowi. Ponieważ w przepisach obowiązującej ustawy brak jest regulacji, która dopuszczałaby wniesienie zażalenia na postanowienie wydane w trybie przepisu art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł , jak w sentencji.

Brak środka zaskarżenia na to postanowienie nie narusza praw skarżącego, skoro mógł on – w terminach wynikających z przepisów prawa - dochodzić zmiany zakwestionowanego wyroku w drodze skargi kasacyjnej.

Z tego względu Sąd zażalenie, jako niedopuszczalne, odrzucił.Powered by SoftProdukt