drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Budowlane prawo, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji., II SA/Lu 302/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-07-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Lu 302/08 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-07-04  
Data wpływu
2008-04-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Jerzy Stelmasiak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji.
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Stelmasiak po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. M. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [..]., znak [..] w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji p o s t a n a w i a wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., Sąd może wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie jest spełniona przesłanka niebezpieczeństwa spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, co uprawnia do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Decyzją z dnia [..]., znak [..], Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał M. M. dokonanie rozbiórki samowolnie wybudowanego obiektu garażowego zlokalizowanego na działce o nr ewid. [..], położonej przy ul. [..]w B .

Decyzją z dnia [..]., znak [..] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. Decyzja wydana przez organ administracji II instancji jest ostateczna i wywołuje skutki prawne w niej określone.

Należy podkreślić, iż na tym etapie postępowania Sąd nie odnosi się merytorycznie do przedmiotu sprawy, a jedynie bada przesłanki wskazane w art. 61 § 3 p.p.s.a. Ze względu na przedmiot sprawy, a szczególności okoliczność, iż w razie niewstrzymania wykonania zaskarżonego aktu należałoby dokonać rozbiórki (likwidacji) obiektu budowlanego, tj. przedmiotowego obiektu garażowego, istnieje prawdopodobieństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Dla całkowitego wyeliminowania takiego niebezpieczeństwa niezbędne jest prawomocne orzeczenie sądu administracyjnego.

Mając powyższe na względzie, orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt