drukuj    zapisz    Powrót do listy

6313 Cofnięcie zezwolenia na broń, Inne Wstrzymanie wykonania aktu, Komendant Policji, Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, VI SA/Wa 217/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 217/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-04-14  
Data wpływu
2008-01-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Zbigniew Rudnicki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6313 Cofnięcie zezwolenia na broń
Hasła tematyczne
Inne
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane
II OSK 1464/08 - Postanowienie NSA z 2009-12-21
II OSK 2025/09 - Wyrok NSA z 2010-04-09
Skarżony organ
Komendant Policji
Treść wyniku
Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3 i 5
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA - Zbigniew Rudnicki po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. Z. o wstrzymanie wykonania decyzji Komendanta Głównego Policji z dnia [...] listopada 2007 r., Nr [...] w sprawie ze skargi S. Z. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] listopada 2007 r., Nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej postanawia: odmówić wstrzymania wykonania decyzji Komendanta Głównego Policji z dnia [...] listopada 2007 r., Nr [...]

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] grudnia 2007 r. skarżący S. Z., reprezentowany przez adwokata M. S. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji skargę na decyzję ww. organu z dnia [...] listopada 2007 r., Nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej. W przedmiotowej skardze został zawarty wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) "po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków".

Mając na uwadze treść art. 61 § 3 p.p.s.a. należy zatem stwierdzić, iż Sąd może wstrzymać wykonanie decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, a po stronie skarżącego leży obowiązek wykazania przesłanek, które uzasadniają wstrzymanie wykonania decyzji.

W związku z powyższym, należy zauważyć, że w przedmiotowej sprawie strona skarżąca nie wykazała, iż cofnięcie pozwolenia na broń palną myśliwską wyrządzi szkodę lub spowoduje trudne do odwrócenia skutki, a więc nie wykazała okoliczności uzasadniających wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Skarżący (reprezentowany przez pełnomocnika) ograniczył się tylko do złożenia samego wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji, bez wskazania jego uzasadnienia. W konsekwencji brak jest możliwości dokonania oceny rzeczywistego wpływu

wykonania zaskarżonej decyzji dla skarżącego. Tym samym nie udowodniono, iż

cofnięcie pozwolenia orzeczone w zaskarżonej decyzji wywoła niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Sąd, mając na uwadze, iż skarżący nie wykazał przesłanek do zastosowania ochrony tymczasowej w postaci wstrzymania wykonania decyzji, na podstawie art. 61 § 3 i 5 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji orzeczenia.Powered by SoftProdukt