drukuj    zapisz    Powrót do listy

615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego, Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze,  , SA/Bk 858/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-04-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

SA/Bk 858/03 - Wyrok WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2004-04-20 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2003-07-01
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Anna Sobolewska-Nazarczyk /przewodniczący/
Grażyna Gryglaszewska
Jerzy Bujko /sprawozdawca/
Symbol z opisem
615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego
Hasła tematyczne
Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 281, art. 282 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk, Sędziowie NSA Jerzy Bujko (spr.), Grażyna Gryglaszewska, Protokolant Marta Anna Lawda, po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2004 r. sprawy ze skargi H. T. o wznowienie postępowania w sprawie SA/Bk 733/02 zakończonej wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku z 22 maja 2003r. w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oddala skargę o wznowienie postępowania.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...].01.2002 r. Burmistrz Miasta S. działając na wniosek B. Ś. ustalił warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie tymczasowego (10 lat) budynku gospodarczego do magazynowania płodów rolnych i przechowywania sprzętu rolniczego oraz koni, na działce nr [...] w S. Decyzję tę zaskarżyli H. i D. T. W następstwie rozpoznania ich odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B., decyzją z dnia [...].05.2002 r., utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. Na wymienioną decyzję organu odwoławczego H. T. wniósł skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wyrokiem z dnia 22.05.2003 r. wydanym w sprawie SA/Bk 733/02 Sąd skargę tę oddalił.

W dniu 1.07.2003 r. H. T. wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek o wznowienie postępowania w sprawie SA/Bk 733/02. Jako prawną podstawę tego wniosku wskazał art. 58 ustawy

z 11.05.1995 r. o NSA (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) oraz art. 403 § 2 i nie istniejący przepis art. 403 § 3 p. 15 k.p.c.

Uzasadniając żądanie wznowienia postępowania wskazał na istniejący środek dowodowy nie przedstawiony w poprzednim postępowaniu, potwierdzający jego zarzuty co do wadliwości decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. W niejasnej i niezrozumiałej skardze nie wskazał jednak tego dowodu podając, iż jest nim część uzasadnienia wyroku NSA z 22.05.2003 r., stwierdzenia zawarte w piśmie Prokuratora

z Prokuratury Rejonowej w B. – M. z 16.04.2003 r., Nr [...] oraz fakt wpłacenia kwot pieniężnych do U.M.G. w S. z Wojewódzkiej Fundacji Ochrony Środowiska.

W związku z istniejącymi podstawami do wznowienia postępowania Sąd na rozprawie zażądał wskazania przez skarżącego faktów i dowodów, na których oparł on swój wniosek o wznowienie. H. T. podał, że poprzedni wyrok Sądu z 22.05.2003 r. pominął przepisy ustawy z 7.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz powołał się na otrzymane w 2001 r. pismo Gminy S. z 13.06.2001 r., znajdujące się na karcie 14 akt sądowych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek o wznowienie postępowania wpłynął przed wejściem w życie ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270) a jest rozpoznawany po dniu wejścia w życie tej ustawy. Zgodnie więc z art. 103 w zw. z art. 2 ustawy

z 30.08.2002 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1271) w niniejszym postępowaniu o wznowienie orzeka wojewódzki sąd administracyjny na podstawie nowej, wymienionej wyżej ustawy proceduralnej. Zgodnie

z art. 273 § 2 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odpowiadającym mającemu wcześniej zastosowanie art. 403 § 2 k.p.c., można żądać wznowienia w razie późniejszego odkrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu. Mimo formalnego powołania się przez skarżącego na tę podstawę wznowieniową z zebranego w sprawie materiału wynika, iż podstawa ta

w rzeczywistości nie zaistniała. Nie można bowiem uznać za fakty lub dowody wskazane omawianym przepisem poglądów wyrażonych

w uzasadnieniu wyroku NSA z 22.05.2003 r. czy piśmie Prokuratora stwierdzającym, iż skarżący osobiście skutecznie broni swoich interesów, co przemawia przeciwko wstąpieniu prokuratora do udziału w postępowaniu.

Z wyjaśnień złożonych przez skarżącego na rozprawie wynika, iż dąży on do zmiany wyroku NSA z 22.05.2003 r., który uznaje za nieuzasadniony. Nie stanowi też dowodu uzasadniającego wznowienie pismo znajdujące się na k.14 akt, gdyż znane było ono skarżącemu w toku postępowania prowadzonego w sprawie SA/Bk 733/02 a jego treść wskazuje, iż nie mogło ono wpłynąć na wynik zakończonej sprawy. Jest to bowiem odpowiedź udzielona na jedną ze skarg skarżącego, nie zawierająca żadnych istotnych dla wyniku sprawy faktów, znana stronie, która mogła skorzystać z niej

w poprzednim postępowaniu. Również wszystkie inne fakty podane w skardze o wznowienie nie odpowiadają warunkom z art. 273 § 2 ustawy

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i nie uzasadniają żądań ze skargi. W związku z treścią zapadłego w tej sprawie postanowienia

z 1.10.2003 (k.40), Sąd rozpoznał sprawę na rozprawie i zgodnie z art. 281

i 282 § 2 ustawy z 30.08.2002 o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oddalił skargę o wznowienie, wobec braku prawnych podstaw do jej uwzględnienia.Powered by SoftProdukt