drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę, III SA/Wa 1836/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 1836/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Marta Waksmundzka-Karasińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 2, art. 58 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marta Waksmundzka-Karasińska, , po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie – udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - odrzucić skargę -

Uzasadnienie

Pismem z dnia 16 czerwca 2008 r. skarżący K. C., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] kwietnia 2008 r., wydaną w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Zaskarżona decyzja, jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru (k-48 akt administracyjnych), została doręczona w dniu 14 maja 2008 r.

Skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. skarżący nadał w urzędzie pocztowym w dniu 16 czerwca 2008 r. (k-8 akt sądowych).

Termin do wniesienia skargi w niniejszej sprawie upłynął 13 czerwca 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W myśl przepisu art. 58 § 1 pkt 2 powołanej wyżej ustawy Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W przedmiotowej sprawie decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w W. została skutecznie doręczona w dniu 14 maja 2008 r. Potwierdza to zwrotne potwierdzenie odbioru (k-48 akt administracyjnych).

Jak wynika ze stempli naniesionych na kopercie w której została nadana skarga, skarżący wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w W., pismem nadanym w urzędzie pocztowym w dniu 16 czerwca 2008 r. W tych okolicznościach należy stwierdzić, że nastąpiło uchybienie ustawowego terminu do wniesienia skargi.

Na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. sąd postanowieniem odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia, wobec czego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt