drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, *Odrzucono skargę
*Zarządzono zwrot wpisu, I SA/Wr 431/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 431/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-06-16 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Maria Tkacz-Rutkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
I FSK 1670/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
*Zarządzono zwrot wpisu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 230 par. 1 i par. 2, art. 221
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Tkacz-Rutkowska po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. B. i J. B. – byłych wspólników spółki cywilnej A na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie uchylenia w całości decyzji organu I instancji i umorzenia postępowania w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług postanawia: I. odrzucić skargę; II. zwrócić z urzędu stronie skarżącej cały uiszczony wpis sądowy w kwocie 423,00 (słownie: czterysta dwadzieścia trzy) złote.

Uzasadnienie

Pełnomocnik strony skarżącej: M. B. i J. B. - adw. G. B., wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uchylenia w całości decyzji organu I instancji i umorzenia postępowania w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług. Wraz ze skargą pełnomocnik strony przedłożyła dowód potwierdzający uiszczenie opłaty od skargi w wysokości 423 zł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z treścią art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej upsa, od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały, zaś § 2 art. 230 upsa wskazuje, iż pismami tymi są: skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Stosownie natomiast do art. 221 upsa, pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania do uiszczenia opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej. Rygor odrzucenia będzie więc dotyczył wyłącznie pism kwalifikowanych, jakimi są m.in. skargi.

Rodzaj wpisu od skargi uzależniony jest od jej przedmiotu. Zatem będzie to wpis stosunkowy, gdy zaskarżony akt określa należność pieniężną bądź wpis stały, gdy zaskarżony akt tej należności nie określa.

Odnosząc powyższe do niniejszej sprawy, stwierdzić należy, że wniesiona skarga podlega wpisowi stałemu, bowiem jej przedmiotem jest decyzja uchylająca w całości decyzję organu I instancji i umarzająca postępowania w sprawie.

Zatem stosownie do § 2 ust. 3 pkt 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), co wynika z zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I WSA we Wrocławiu z dnia 22.04.2008 r. o wyznaczeniu wpisu sądowego, przedmiotowa skarga podlega wpisowi stałemu w wysokości 500 zł.

Tymczasem z akt sprawy wynika, że skarga wniesiona przez pełnomocnika, będącego adwokatem, została nienależycie opłacona kwotą 423 zł, co w świetle powołanych regulacji, musi skutkować odrzuceniem tego środka zaskarżenia.

Odrzucenie skargi obliguje Sąd do zwrotu z urzędu uiszczonego wpisu od skargi w kwocie 423 zł. Zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) upsa, sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego, jeśli odrzucenie lub cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu skargi – organowi, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, a także odpisu środka odwoławczego albo skargi o wznowienie postępowania innym osobom. Wobec zmiany sposobu wnoszenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego z bezpośredniego na pośredni, przyjmuje się w orzecznictwie, iż uiszczony wpis od skargi, która następnie została odrzucona, podlega zwrotowi z urzędu w całości.

Z tych względów i na podstawie art. 221 upsa oraz art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) upsa, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt