drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Prawo pomocy, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Przyznano prawo pomocy w całości, VII SA/Wa 1167/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 1167/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-10-17  
Data wpływu
2007-07-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Katarzyna Pakuła-Getka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w całości
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 1 w zw. z art. 258 par. 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy - Katarzyna Pakuła- Getka Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 października 2007r. po rozpoznaniu wniosku K.H. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi K.H. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] kwietnia 2007r znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego postanawia: przyznać K.H. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie

W dniu 22 sierpnia 2007r. wpłynął do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy K.H., w którym wnosi o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Zarządzeniem z dnia 30 sierpnia 2007r. wezwano wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących nadesłanego wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez podanie: jakie ponosi stałe miesięczne wydatki związane z utrzymaniem domu, wskazanie czy oprócz wykazanego w formularzu dochodu uzyskuje inny dochód, jakie ponosi koszty związane z utrzymaniem córki, czy córka podejmuje prace dodatkowe oraz czy uzyskuje pomoc z uczelni. Wnioskodawca żądane wyjaśnienia nadesłał przy piśmie z dnia z 28 września 2007r., które wpłynęły do Sądu w dniu 5 października 2007r.

W sprawie zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. nr 153, poz.1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym – gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania

(pkt 1), a w zakresie częściowym – gdy wykaże , że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny

(pkt 2). Żądanie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego jest wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym (art. 245 § 2 ww. ustawy.)

Podkreślić należy, że udzielenie stronie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym jest formą jej dofinansowania z budżetu państwa i przez to powinno się sprowadzać do przypadków, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście, obiektywnie niemożliwe (por. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –Komentarz B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka -Medek, wyd. Zakamycze 2005,

s. 594).

Instytucja przyznania prawa pomocy ma zatem charakter wyjątkowy i jest stosowana tylko w przypadkach osób charakteryzujących się trudną sytuacją materialną. Do osób tych można zaliczyć osoby rzeczywiście ubogie, które ze względu na okoliczności życiowe pozbawione są środków do życia bądź środki te są bardzo ograniczone i zaspokajają tylko podstawowe potrzeby życiowe.

Z powołanego wyżej przepisu wynika, że ciężar udowodnienia braku możliwości pokrycia kosztów sądowych spoczywa na wnioskującym o przyznanie prawa pomocy.

W niniejszej sprawie mając na względzie dane zawarte w przedmiotowym wniosku oraz nadesłanych wyjaśnieniach uznano, iż wnioskodawca nie jest w stanie samodzielnie ponosić kosztów postępowania sądowego i ustanowić adwokata

z wyboru.

Z wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, iż skarżący jest osobą niepełnosprawną, utrzymuje się z dochodu w wysokości 117,00 złotych miesięcznie. Skarżący podał we wniosku, że posiada dom o pow. 136 m ² oraz działkę o pow. 0,046 ha. Wnioskodawca oświadczył również, że uzyskuje pomoc od rodziny

i znajomych oraz wykonuje drobne prace u znajomych w zamian za, które otrzymuje posiłki.

W piśmie wyjaśniającym z dnia 28 września 2007r wnioskodawca podał, że nie uzyskuje innych dochodów tylko ten wykazany we wniosku, nie ponosi stałych kosztów związanych z utrzymaniem domu jak również nie ponosi żadnych kosztów związanych

z utrzymaniem córki. Wskazał, że koszty utrzymania domu oraz córki ponosi w całości była żona i druga córka mężatka.

Biorąc pod uwagę powyższe uznano, że w opisywanej sprawie zachodzą ustawowe przesłanki do przyznania wnioskodawcy prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata

z urzędu.

Wobec powyższego, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 ww. ustawy orzeczono, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt