drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Odrzucenie zażalenia, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono zażalenie, III SA/Wa 602/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 602/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-24  
Data wpływu
2007-03-01
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Lidia Ciechomska-Florek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
I FZ 299/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-22
I FZ 594/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-11
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 197 par. 2, art. 178, art. 194 par. 4
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Lidia Ciechomska - Florek po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia T. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 602/07 odrzucającego skargę kasacyjną T. M. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 maja 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 602/07 w sprawie ze skargi T. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] grudnia 2006 r., nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2001 r. postanawia: -odrzucić zażalenie -

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 25 czerwca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę kasacyjną wniesioną przez T. M. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 maja 2008 r. odrzucającego skargę strony na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] grudnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2001 r. Odpis powyższego postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o prawie, sposobie i terminie zaskarżenia zażaleniem został skarżącemu doręczony w dniu 14 lipca 2008 r.

Dnia 21 lipca 2008 r. T. M. wniósł do Sądu, za pośrednictwem poczty zażalenie na postanowienie odrzucające skargę kasacyjną. Zażalenie powyższe zostało sporządzone i podpisane osobiście przez stronę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 4 zd. pierwsze oraz art. 175 § 2 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej P.p.s.a. - zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego, chyba, że sporządza je sędzia, prokurator, notariusz, albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący przedstawicielem lub pełnomocnikiem strony, a także doradca podatkowy w sprawach obowiązków podatkowych. O powyższym wymogu strona skarżąca została pouczona w piśmie przewodnim z dnia 27 czerwca 2008 r. doręczonym jej wraz z odpisem postanowienia odrzucającego skargę kasacyjną.

Z uwagi na to, że przedmiotowe zażalenie nie zostało sporządzone przez żadną z osób wymienionych w przepisach 194 § 4 oraz art. 175 § 2-3 P.p.s.a., fakt ten czyni zażalenie niedopuszczalnym.

Zgodnie natomiast z art. 197 § 2 w zw. z art. 178 P.p.s.a. Sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 197 § 2 w zw. z art. 178 P.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt