drukuj    zapisz    Powrót do listy

6072 Scalenie oraz podział nieruchomości, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono zażalenie, I SA/Wa 1518/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 1518/05 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-02-12  
Data wpływu
2005-08-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Przemysław Żmich. /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Sygn. powiązane
I OZ 981/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-28
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Przemysław Żmich po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia J. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 lipca 2006 r., sygn. akt I SA/Wa 1518/05 w przedmiocie odrzucenia zażalenia J. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2006 r., sygn. akt I SA/Wa 1518/05 w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi J. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] czerwca 2005 r., nr [...] w przedmiocie podziału nieruchomości postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 28 grudnia 2007 r., sygn. akt I OZ 981/07 uchylił zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 lipca 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1518/05 wzywające J. M. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 lipca

r., sygn. akt I SA/Wa 1518/05 o odrzuceniu zażalenia J. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2006 r., sygn. akt I SA/Wa 1518/05 w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi J. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] czerwca 2005 r., nr [...] w przedmiocie podziału nieruchomości. W uzasadnieniu Sąd ten wskazał, że zarządzenie wzywające skarżącego do opłacenia wpisu sądowego od zażalenia było zbędne. Sąd ustalił bowiem, że postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 lipca 2006 r. zostało doręczone skutecznie J. M. w dniu 12 września 2006 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru dokumentujące doręczenie przesyłki przez awizo), a zatem termin siedmiu dni do wniesienia zażalenia upłynął bezskutecznie w dniu 19 września 2006 r., skoro zażalenie to zostało przekazane sądowi administracyjnemu pierwszej instancji w dniu 15 czerwca

r. (prezentata biura podawczego WSA w Warszawie widniejąca na piśmie NSA z dnia 13 czerwca 2007 r.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje.

Zgodnie z art. 194 § 1 i 2 w związku z art. 197 § 2 i art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zażalenie wnosi się do Naczelnego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżone postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Tymczasem - jak wynika z akt sprawy i oceny prawnej zawartej w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 grudnia 2007 r. - siedmiodniowy termin do wniesienia zażalenia z dnia 11 czerwca 2007 r. upłynął w stosunku do J. M. w dniu 19 września 2006 r., a zatem złożony środek odwoławczy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie dopiero w dniu 15 czerwca 2007 r. należało uznać za wniesiony z uchybieniem terminu ustawowego.

Z tego względu Sąd, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 powołanej wyżej

ustawy orzekł, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt