drukuj    zapisz    Powrót do listy

6202 Zakłady opieki zdrowotnej, Odrzucenie skargi, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Odrzucono skargę, VII SA/Wa 661/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 661/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-02 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Leszek Kamiński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6202 Zakłady opieki zdrowotnej
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II GZ 113/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-27
Skarżony organ
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3 i art. 58 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Leszek Kamiński po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt VII SA/Wa 661/08 ze skargi N. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] lutego 2008r. Nr [...] w przedmiocie nieuwzględnienie odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie

Zgodnie z zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału z dnia 25 kwietnia 2008r. N. został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez: uiszczenie wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 złotych, złożenie oświadczenia czy skarżący będzie reprezentowany przez pełnomocnika (jeżeli tak, to do nadesłania pełnomocnictwa), oraz złożenia dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Ponadto, strona skarżąca została wezwania do złożenia oświadczenia czy przedmiotowa skarga jest skargą na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] lutego 2008r. Nr [...], ponieważ brak jest w niej wskazania pełnego numeru zaskarżonej decyzji i jej daty, w terminie 7 dni, pod rygorem potraktowania niniejszej skargi jako wniesionej na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] lutego 2008r. Nr [...].

Jak wynika z akt sprawy, wymienione wyżej wezwania Sądu zostały skutecznie doręczone stronie skarżącej w dniu 13 maja 2008r.

W związku z powyższym, w dniu 20 maja 2008r. stronie skarżącej upłynął termin do uzupełnienia ww. braków formalnych skargi oraz do złożenia oświadczenia w przedmiocie określenia aktu administracyjnego, na który została wniesiona skarga do sądu administracyjnego.

Wobec braku wykonania przez stronę skarżącą w zakreślonym przez Sąd terminie zarządzenia w przedmiocie określenia aktu administracyjnego, na który została wniesiona skarga do sądu administracyjnego, przedmiotowa skarga została potraktowana jako wniesiona na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] lutego 2008r. Nr [...].

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) – zwana dalej: p.p.s.a., skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Jak wynika z akt sprawy, po sprawdzeniu w rejestrze opłat sądowych ustalono, iż do dnia 10 czerwca 2008r. nie wpłynęła żadna kwota tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 661/08.

Ponadto, art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. stanowi, że sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Jak wynika z akt sprawy, do chwili obecnej N. nie uzupełnił braków formalnych skargi poprzez: złożenie oświadczenia czy skarżący będzie reprezentowany przez pełnomocnika oraz złożenie dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt