drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, IV SA/Wa 2410/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 2410/06 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-10-22  
Data wpływu
2006-12-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Małgorzata Miron /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Sygn. powiązane
II OSK 1512/08 - Wyrok NSA z 2010-03-15
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Sędzia WSA - Małgorzata Miron po rozpoznaniu w dniu 22 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. G. i M.G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) listopada 2006 r. nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Skarżący – M. i M. G. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) listopada 2006 r. nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy.

Zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221 poz. 2193) w związku z art. 233 oraz 219 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwana dalej: P.p.s.a.), skarga wniesiona w niniejszej sprawie podlega opłacie sądowej (wpisowi), którą skarżący winni byli uiścić przy wniesieniu skargi.

Ponieważ skarżący nie uiścili należnego w sprawie wpisu sądowego, jak również nie zostało im przyznane prawo pomocy, Sąd pismami z dnia 6 września 2007 r. wezwał skarżących do jego uiszczenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W piśmie tym zamieszczono pouczenie, że nieuiszczenie wpisu sądowego w zakreślonym przez Sąd terminie spowoduje odrzucenie skargi.

Jak wynika z akt sprawy powyższe wezwanie Sądu zostało doręczone skarżącym w dniu 11 września 2007 r.

Ponieważ skarżący nie uiscili wpisu w terminie zakreślonym dla dokonania tej czynności, skargę należało odrzucić.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 220 § 3 ustawy P.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt