drukuj    zapisz    Powrót do listy

6102 Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego, Inne, Minister Budownictwa, Uchylono postanowienie Sądu, I SA/Wa 1474/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 1474/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-03-14  
Data wpływu
2007-09-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Przemysław Żmich. /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6102 Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Minister Budownictwa
Treść wyniku
Uchylono postanowienie Sądu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 195 par. 2, art. 200, art. 205 par. 2 i 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący asesor WSA Przemysław Żmich po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na zawarte w wyroku postanowienie o kosztach postępowania sądowego w sprawie ze skargi Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] lipca 2007 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa nieruchomości zajętej pod drogę postanawia: 1. uchylić postanowienie o kosztach postępowania sądowego zawarte w pkt 3 wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1474/07 i zasądzić od Ministra Infrastruktury na rzecz skarżącego Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad kwotę 440 (czterysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego; 2. zwrócić Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad wpis sądowy od zażalenia w kwocie 100 (sto) złotych, z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie; 3. zasądzić od Ministra Infrastruktury na rzecz skarżącego Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad kwotę 220 (dwieście dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem zawartym w pkt 3 wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1474/07 zasądził od Ministra Infrastruktury na rzecz skarżącego Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Od powyższego postanowienia Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad złożył zażalenie i wniósł o zmianę postanowienia zawartego w pkt 3 wyroku Sądu z dnia 22 stycznia 2008 r. poprzez orzeczenie na rzecz skarżącego zwrotu wynagrodzenia reprezentującego stronę radcy prawnego I. P. - Z. W uzasadnieniu skarżący podniósł, że w zaskarżonym postanowieniu Sąd zasądził od Ministra Infrastruktury na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zwrot wpisu sądowego od skargi, ale nie orzekł o należnych skarżącemu kosztach działania w sprawie pełnomocnika.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 195 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) jeżeli zażalenie jest oczywiście uzasadnione, wojewódzki sąd administracyjny, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo.

Sąd stwierdził, że w niniejszej sprawie zaszła przesłanka opisana we wspomnianym przepisie.

Z akt sprawy wynika bowiem, że Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w niniejszej sprawie działał poprzez profesjonalnego pełnomocnika – radcę prawnego I. P. –Z. (wierzytelna kopia pełnomocnictwa z dnia 24 stycznia 2007 r.). Nie budzi również wątpliwości, że w skardze z dnia 1 sierpnia 2007 r. zawarty został wniosek o "zasądzenie od organu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego radcy prawnego (...)", tymczasem wymieniona w postanowieniu zawartym w pkt 3 wyroku Sądu z dnia 22 stycznia 2008 r. kwota zasądzonych na rzecz skarżącego kosztów postępowania sądowego obejmuje jedynie wpis sądowy od skargi.

W tej sytuacji Sąd, uznając zażalenie za oczywiście uzasadnione, na podstawie art. 195 § 2 w związku z art. 200, art. 205 § 2 i 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i § 14 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.), orzekł jak w sentencji postanowienia.

O zwrocie należnych skarżącemu kosztów postępowania zażaleniowego orzeczono na podstawie art. 205 § 2 i 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z § 14 ust. 2 pkt 2 lit. d rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.Powered by SoftProdukt