drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, , Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, II SA/Kr 1123/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-12-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 1123/07 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2007-12-20  
Data wpływu
2007-10-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Wojciech Jakimowicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym : Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Jakimowicz po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej "[ ] " w G o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia w przedmiocie nakazu dostarczenia ekspertyzy technicznej p o s t a n a w i a oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu ...... września 2007 r. (data nadania) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem ........Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. wpłynęła skarga Spółdzielni Mieszkaniowej "[.......]" w G. na decyzję .............Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia .........2007 r., nr .....................nakazującą stronie skarżącej, jako właścicielowi obiektu, m.in. dostarczenie ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul .......w G. w zakresie wyjaśnienia przyczyn powstania pęknięć filarków międzyokiennych.

W skardze na powołane wyżej rozstrzygnięcie zawarty został także wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu. W uzasadnieniu tegoż pisma podano, iż wydatek pieniężny na ekspertyzę techniczną wyrządzi skarżącej Spółdzielni znaczną szkodę. Wskazano, że za pieniądze wydatkowane na ekspertyzę można przeprowadzić prace remontowe budynku przy ul. ...........

Stosownie do art. 61 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności, jednakże Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części tego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Z powyższego wynika, że wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu jest odstępstwem od zasady, a w konsekwencji tego przesłanki uzasadniające wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu nie powinny być interpretowane rozszerzająco. Potrzeba wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu powinna być przy tym wykazana przez skarżącego, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu pozostawione jest uznaniu Sądu i może nastąpić wyłącznie na wniosek skarżącego. Pozostawienie przez ustawodawcę uznaniu Sądu zasadności wstrzymania wykonania tego rodzaju zaskarżonego aktu wiąże się w związku z powyższym z koniecznością szczególnie wnikliwego i przekonującego uzasadnienia przez skarżącego wniosku wykazującego potrzebę wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu zwłaszcza, że na tym etapie postępowania Sąd nie bada merytorycznej zasadności skargi i poprawności zaskarżonego aktu. W szczególności skarżący powinien wykazać, że w związku z wykonaniem zaskarżonego aktu zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Chodzi zatem o szkodę i skutki kwalifikowane, tzn. przekraczające normalne następstwa związane z wykonywaniem aktu (tak m. inn.: postanowienie NSA z dnia 22 grudnia 2004 r., OZ 889/04, niepubl.; postanowienie NSA z dnia 8 grudnia 2004 r., OZ 694/04, niepubl.; postanowienie z dnia 9 marca 2005 r., II OZ 52/05, niepubl.).

Żadna z przesłanek mogących uzasadniać wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie została przez stronę skarżącą wykazana.

Podczas kontroli administracyjnej przedmiotowego budynku wielorodzinnego, pozostającego we władaniu skarżącej Spółdzielni ustalono, że znajduje się on w nieodpowiednim stanie technicznym mogącym spowodować zagrożenie dla zdrowia ludzi. Stwierdzono m.in. liczne ubytki tynku i otuliny betonowej prętów zbrojenia, na czołach i spodach płyt loggi, balkonów i na elewacjach obiektu, grożące odpadnięciem i stanowiące zagrożenie dla osób przebywających w pobliżu budynku. Wskazano, iż zaleca się wykonanie remontu w/w obiektu budowlanego.

Wobec niebezpieczeństwa wystąpienia wyżej opisanych zagrożeń, poniesienie przez stroną skarżącą wydatku za opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku nie można zakwalifikować jako niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody. Poniesienie kosztów wykonania przedmiotowego opracowania stanowi w istocie obciążenie materialne strony, ubytek w jej dobrach, ale nie może być traktowane w kategoriach kwalifikowanej szkody. Jest to natomiast normalne następstwo związane z wykonaniem ostatecznej decyzji ........Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K.

Stanowisko strony skarżącej o zbędności w/w wydatku nie stanowi w świetle powyższego przepisu wystarczającej przesłanki wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, a strona skarżąca nie wskazała na czym w tej konkretnej sprawie ma polegać niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, a więc tym samym nie wykazała szkody i skutków kwalifikowanych, przekraczających normalne następstwa związane z wykonaniem aktu.

Z uwagi na powyższe oraz na fakt, iż zdaniem Sądu nie zachodzą w przedmiotowej sprawie przesłanki, które uzasadniałyby wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Sąd orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt