drukuj    zapisz    Powrót do listy

6015 Uzgodnienia, Budowlane prawo Odrzucenie skargi, Inspektor Sanitarny, Odrzucono skargę, II SA/Łd 1092/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-02-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 1092/07 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-02-05 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-12-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Arkadiusz Blewązka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6015 Uzgodnienia
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Inspektor Sanitarny
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt. 2, art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Arkadiusz Blewązka po rozpoznaniu w dniu 5. lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. Ś. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] , Nr [...] w przedmiocie uchylenia do ponownego rozpoznania decyzji dotyczącej uzgodnienia projektu budowlanego p o s t a n a w i a : odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie

W dniu [...] H. Ś. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] Nr [...] uchylającą do ponownego rozpoznania decyzję dotyczącą uzgodnienia projektu budowlanego stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w S. przy ul. A.

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału II z dnia [...] r. H. Ś. został wezwany do uzupełnienia braków skargi poprzez nadesłanie 14 egzemplarzy odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem oraz uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł – w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe zarządzenia zostały skarżącemu doręczone w dniu 24. grudnia 2007 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy). Termin do usunięcia braków skargi upłynął bezskutecznie w dniu 31. stycznia 2007 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje :

Stosownie do treści przepisu art. 220 par. 1 ustawy z dnia 30. sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – dalej p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem par. 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.[..]. W myśl par. 3 tego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Powyższe oznacza, że warunkiem podjęcia przez sąd czynności na skutek wniesionego pisma jest uiszczenie należnej od tego pisma opłaty.

Ponadto zgodnie z przepisem art. 49 par. 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Stosownie do treści przepisu art. 58 par. 1 pkt 3 p.p.s.a. – sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Należy przy tym wskazać, iż skarga jako pierwsze pismo w postępowaniu sądowym powinna czynić zadość wymaganiom określonym w przepisie art. 46 par. 1 i 2 p.p.s.a., a ponadto powinna zawierać elementy określone w przepisie art. 57 par. 1 cyt. ustawy. Dodatkowo do skargi należy dołączyć jej odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych (art. 47 par. 1 p.p.s.a.)

W niniejszej sprawie skarżący, pomimo wezwania, nie uiścił wpisu sądowego w wyznaczonym terminie, a tym samym nie uzupełnił braku fiskalnego skargi. Na żądanie Sądu skarżący nie uzupełnił także braków formalnych skargi poprzez złożenie dwóch jej odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych.

W tym stanie rzeczy, Sąd na podstawie przepisu art. 220 par. 3 i art. 58 par. 1 pkt 3 powołanej ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w postanowieniu.

J.S.Powered by SoftProdukt