drukuj    zapisz    Powrót do listy

6559, Odrzucenie skargi, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Odrzucono skargę, III SA/Po 136/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-02-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Po 136/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-02-19 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Walentyna Długaszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6559
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 3 par. 2 pkt 4, art. 52 par. 1 i par. 3, art. 58 par. 1 pkt 6, art. 232 par. 1 pkt 1 lit. a
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 9, art. 10 par. 1
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Walentyna Długaszewska po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. H. na pismo Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej postanawia: 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić skarżącej cały uiszczony wpis od skargi w kwocie [...] ([...]) złotych. /-/ W. Długaszewska WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] nr [...] Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa– na podstawie § 7 b ust. 1 i 2 w związku z § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.01.2005r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. Nr 17, poz. 142 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku B. H. z dnia [...] o przyznanie płatności na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej przysługującej poprzedniemu posiadaczowi gospodarstwa rolnego - odmówił B. H. przyznania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej.

W uzasadnieniu organ I instancji stwierdził, iż odmowa przyznania płatności nastąpiła ze względu na "niespełnienie warunku przeniesienia posiadania gospodarstwa rolnego w całości". Podkreślił, że z przedstawionych przez wnioskodawczynię dokumentów oraz wyjaśnień jednoznacznie wynika, że G. W. "przekazująca zobowiązania i płatności" nie przeniosła całości gospodarstwa rolnego na rzecz córki B. H. – "przejmująca płatności oraz zobowiązania".

Od powyższej decyzji B. H. wniosła odwołanie żądając ponownej weryfikacji decyzji, gdyż jest ona błędna i przez to krzywdząca. Pismem z dnia [...], podpisanym przez pełnomocnika wnioskodawczyni, uzupełniono odwołanie.

W piśmie z dnia [...] zatytułowanym "zawiadomienie" organ odwoławczy – na podstawie art. 9 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) - poinformował B. H. iż po rozpatrzeniu sprawy w oparciu o dokumenty zebrane w sprawie przyznania płatności na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej, jej odwołanie od decyzji organu I instancji z dnia [...] nie może zostać rozpatrzone pozytywnie. Organ II instancji wskazał, iż zgodnie z § 7b ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.01.2005r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. Nr 17, poz. 142 ze zm.) płatność przysługuje przejmującemu gospodarstwo, jeśli nastąpiło przeniesienie posiadania całości gospodarstwa rolnego. Zaznaczył, iż w celu zweryfikowania uprawnień do uzyskania płatności, Dyrektor Oddziału Regionalnego wystosował wezwanie, w odpowiedzi na które nie przedstawiono dokumentów pozwalających stwierdzić, iż przejęto całość gospodarstwa rolnego poprzedniego posiadacza, któremu przyznano płatność.

Dodatkowo, w niniejszym piśmie, poinformowano B. H. o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się, co do zebranych w przedmiotowej sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Decyzją z dnia [...] nr [...] Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję w całości. W decyzji organu II instancji zawarto pouczenie o prawie i sposobie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Decyzja organu odwoławczego została doręczona B. H. w dniu [...].

W piśmie z dnia [...] B. H. wniosła skargę, wskazując, iż zaskarża w całości "decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...]".

W uzasadnieniu skargi, skarżąca zarzuciła: naruszenie prawa materialnego - § 7b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.01.2005r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich w zw. z art. 336 Kodeksu cywilnego – poprzez brak rozstrzygnięcia co do zakresu gospodarstwa posiadanego przez G. W. w dniu przekazywania gospodarstwa B. H. – oraz naruszenie procedury administracyjnej – art. 7, art. 8 w zw. z art. 10 § 1, art. 15, art. 138 § 1 i 2 k.p.a.

Do skargi dołączono dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 200 zł.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie, powołując się na argumenty przytoczone w uzasadnieniu swojej decyzji.

W uzasadnieniu pisma organ II instancji wskazał, iż w dniu [...] pełnomocnik B. H. – M. L. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr [...] o utrzymaniu w mocy decyzji organu I instancji. W skardze zarzucono naruszenie przepisów wymienionych w skardze z dnia [...] oraz dodatkowo art. 28 i 104 k.p.a. Do przedmiotowej skargi dołączono potwierdzenie wniesienia opłaty sądowej oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Zarządzeniem z dnia [...] wezwano skarżącą (dwukrotnie -pismem z dnia [...] i z dnia [...]) do złożenia oświadczenia w terminie 7 dni, czy podtrzymuje skargę z dnia [...] na decyzję z dnia [...] nr [...]. Zaznaczono, iż brak odpowiedzi w terminie 7 dni zostanie uznany jako odpowiedź twierdząca i sprawie zostanie nadany dalszy bieg.

Powyższe wezwania zostały doręczone skarżącej w dniu [...] oraz w dniu [...].

Skarżąca do dnia dzisiejszego nie złożyła wymaganego oświadczenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W przedmiotowej sprawie – wobec faktu niezłożenia przez skarżącą wymaganego oświadczenia dotyczącego skargi z dnia [...] należało zastosować rygor przewidziany w zarządzeniu z dnia 27 listopada 2007r. i przyjąć, iż skarżąca podtrzymuje skargę z dnia [...] (mimo wniesienia skargi w dniu [...]) oraz nadać jej dalszy bieg. W konsekwencji skarga z dnia [...] – jak wynika to z jej treści – dotyczy pisma Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...].

Zgodnie z treścią art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z póź. zm.) – w dalszej części zwanej p.p.s.a. - skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Z kolei § 2 art. 52 p.p.s.a. stanowi, że jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa. Podkreślić należy również, iż zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na inne niż określone w pkt 1-3 (decyzje, określone w pkt 2 postanowienia oraz postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie) akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

W przedmiotowej sprawie pismo Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] - zatytułowane "zawiadomienie" - informujące skarżącą o negatywnym załatwieniu jej odwołania od decyzji organu I instancji oraz pouczające ją o prawie do zapoznania się z dowodami i materiałami zgromadzonymi w sprawie stanowi czynność materialno – techniczną z zakresu administracji publicznej. Przedmiotowe pismo dotyczy uprawnień wnioskodawczyni wynikających z art. 9 k.p.a. – prawo do otrzymania od organów administracji publicznej należytych i wyczerpujących informacji o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego – oraz art. 10 § 1 k.p.a. - uprawnienie do czynnego udziału strony w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Podkreślenia wymaga fakt, iż na powyższe pismo – jako czynność materialno – techniczną organu administracji publicznej - ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia (zażalenia, odwołania lub wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy). W konsekwencji, skarżąca, aby skutecznie wnieść skargę na pismo z dnia [...]. winna – zgodnie z przytoczonym powyżej art. 52 § 3 p.p.s.a. – w pierwszej kolejności w terminie czternastu dni od doręczenia jej niniejszego pisma wezwać na piśmie właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa. Skarżąca nie uczyniła tego i tym samym nie spełniła obowiązku wyczerpania środków zaskarżenia przewidzianego w art. 52 § 1 p.p.s.a. Stwierdzić zatem należy, iż skarga na pismo organu odwoławczego z dnia [...] jest niedopuszczalna.

Mając na względzie powyższe Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. w zw. z art. 52 § 1 i § 3 p.p.s.a. orzekł jak w punkcie 1 sentencji postanowienia.

Wobec uiszczenia przez skarżącą wpisu sądowego w kwocie [...] zł. Sąd na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a., w punkcie 2 sentencji postanowienia orzekł o zwrocie skarżącej całego uiszczonego wpisu.

/-/ W. Długaszewska

T.M.dPowered by SoftProdukt