drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług 6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny, Prawo pomocy, Dyrektor Izby Celnej, Zwolniono od kosztów sądowych, III SA/Gl 452/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Gl 452/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-05-02  
Data wpływu
2008-04-03
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Jolanta Skowronek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 258 par. 1 i par. 2 pkt 7 w zw. z art. 258 par. 3 oraz art. 245 par. 1 i par. 3 w zw. z art. 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Jolanta Skowronek po rozpoznaniu w dniu 2 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. W. (W.) – byłego wspólnika zlikwidowanej Spółki Cywilnej "A" H.W., P.G. w C. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy obejmującego zwolnienie od kosztów sądowych postanawia: zwolnić skarżącego z obowiązku uiszczania kosztów sądowych.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia [...] r. skarżący H. W. zwrócił się

do tut. Sądu o zwolnienie z kosztów sądowych (tj. opłat sądowych i wydatków).

W uzasadnieniu powyższego podał, że w wyniku uiszczenia zabezpieczenia należności publicznych prowadzone przez niego przedsiębiorstwo utraciło płynność finansową i zostało zlikwidowane, zaś on sam stał się [...] z prawem [...], który pobierał w okresie od [...] r. do [...] r. Podniósł ponadto, iż nie posiada rodziny ani żadnego majątku. W chwili obecnej jego jedynym źródłem utrzymania jest wynagrodzenie za pracę w kwocie [...] zł.

Na potwierdzenie podanych we wniosku danych do akt sprawy dołączono kserokopie: umowy o pracę, z której ustalono, iż od dnia [...] r. skarżący podjął zatrudnienie na [...] etatu w charakterze [...], decyzji Prezydenta Miasta C. z dnia [...] r. o przyznaniu skarżącemu [...] dla [...] w kwocie [...] zł oraz zaświadczenia

z Banku "B" Oddział w Z. potwierdzającego, iż na dzień [...] r. skarżący nie posiadał żadnych środków na rachunkach osobistych.

Wypada w tym miejscu zaakcentować, iż H. W. zainicjował przed

tut. Sądem wiele innych postępowań sądowoadministracyjnych, w których również zwracał się o przyznanie prawa pomocy. W tych ramach zwalniano skarżącego

od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych. Tak było w sprawach o sygn. akt

III SA/Gl: 1376/07 do 1380/07, 1481/07 do 1487/07, 1565/07 do 1570/07, 1693/07

do 1696/07, 39/08 do 43/08 oraz 102/08. W ostatniej z wymienionych, postanowienie referendarza sądowego w przedmiocie przyznania prawa pomocy wydane zostało

w dniu 4 lutego 2008 r. Z tych też powodów należało w tej części orzeczenia podkreślić, że wykonując wezwanie referendarza sądowego do uzupełnienia danych zawartych we wniosku, wystosowane w sprawach o sygn. akt III SA/Gl 1376-1380/07, skarżący wyjaśnił, że aby pokryć koszty bieżącego utrzymania, korzysta z pomocy matki; przedłożył też m. in. odpis umowy [...] lokalu, w którym zamieszkuje oraz dokumentację potwierdzającą przeznaczenie większości środków jego przedsiębiorstwa na zabezpieczenie należności publicznoprawnych.

Z kolei w sprawach o sygn. akt: III SA/Gl 201/08 do 206/08, 208/08 do 211/08 oraz 226/08, gdzie postanowienie referendarza sądowego w przedmiocie prawa pomocy zapadło w dniu 26 marca 2008 r., skarżący odpowiadając na wezwanie

do uzupełnienia złożonego wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych poinformował, że środki pieniężne, które zwrócone zostały przez organy celne w całości przeznaczył na spłatę [...] zaciągniętej na kwotę [...] zł. Łącznie na spłatę zadłużenia przeznaczono kwotę [...] zł, w tym [...] zł – pochodzące

ze sprzedaży jedynego środka trwałego spółki "A". Do pisma z dnia [...] r. dołączono szereg dokumentów źródłowych, w tym: wyciągi z rachunków bankowych spółki cywilnej "A", wydruki systemu operacyjnego Banku "B" potwierdzające zamknięcie rzeczonych rachunków oraz umowę sprzedaży jedynego środka trwałego (samochód [...] ), które wykorzystano w niniejszej sprawie.

Mając na uwadze wszystkie podniesione wyżej okoliczności zważono,

co następuje.

Stosownie do treści art. 245 § 1 w zw. z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,

poz. 1270 ze zm.) strona może ubiegać się o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym.

Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 2 ustawy). Przysługuje ono osobie fizycznej, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246

§ 1 pkt 1 ustawy).

Natomiast prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje - stosownie do treści art. 245 § 3 ustawy - zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego z urzędu. Przyznaje się je takim osobom, które wykażą, że nie są

w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 ustawy).

Odnosząc przywołaną wyżej regulację prawną do realiów rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że przewidziana w art. 246 § 1 pkt 2 ustawy przesłanka zwolnienia H. W. z obowiązku uiszczania opłat sądowych i wydatków została spełniona w stopniu pozwalającym na uwzględnienie złożonego wniosku.

Analiza stanu rodzinnego i majątkowego wnioskodawcy - przeprowadzona

w oparciu o podniesione okoliczności oraz załączone do akt, w tym również do

akt o sygn. III SA/Gl 1376-1380/07 i III SA/Gl 201-206/08 kserokopie dokumentów - prowadzi do wniosku, że skarżący wykazał w należyty i przekonujący sposób,

iż rozdysponował środki uzyskane ze zlikwidowanej działalności gospodarczej,

zaś posiadane przez niego z tytułu wynagrodzenia za pracę dochody w kwocie

[...] zł nie są wystarczające na poniesienie występujących w sprawie kosztów sądowych. Tym bardziej, że skarżący w okresie od [...] r. do [...] r. był osobą [...] z prawem do [...], korzystającą z pomocy finansowej swojej matki, a sprawa będąca przedmiotem skargi nie jest jedyną zawisłą w tut. Sądzie.

W świetle powyższego, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 w zw. z art. 258 § 3 oraz art. 245 § 1 i § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono orzec jak w sentencji.Powered by SoftProdukt