drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Prawo pomocy, Inspektor Nadzoru Budowlanego,  , VII SA/Wa 910/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 910/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-22  
Data wpływu
2008-06-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Justyna Wtulich /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 1 w zw. z art. 258 par. 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Justyna Wtulich Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku F. G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi F. G. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie : nakazu rozbiórki budynku gospodarczo - garażowego postanawia : przyznać F. G. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie

W dniu 23 czerwca 2008r. (data stempla biura podawczego) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął uzupełniony przez wnioskodawcę formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy, w którym wnosi o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu.

Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a. przewidują możliwość przyznania stronom postępowania prawa pomocy.

Prawo pomocy może być przyznane stronie w zakresie całkowitym (art. 245 § 2 p.p.s.a) lub częściowym (art. 245 § 3 p.p.s.a.), przy czym jego przyznanie uzależnione jest od spełnienia przez stronę ustawowo przewidzianych przesłanek.

Stosownie do treści art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym dotyczącym w niniejszej sprawie zwolnienia z kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu następuje gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Jak wynika z powołanych przepisów ciężar udowodnienia istnienia okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie spoczywa na stronie.

W niniejszej sprawie wnioskodawca wykazał, że znajduje się w sytuacji materialnej uprawniającej go do przyznania prawa pomocy.

Z nadesłanego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą pozostaje żona oraz czworo dzieci w wieku szkolnym.

Wnioskodawca wskazał, że jego roczne dochody z tytułu prowadzenia 5 – cio hektarowego gospodarstwa rolnego wyniosły w 2007r. 9.490,00 złotych, co miesięcznie stanowi kwotę w wysokości 790,83 złotych, a jego żony z tytułu dorywczej pracy w A. rocznie w wysokości 5.860,00 złotych, co miesięcznie stanowi kwotę w wysokości 488,33 złotych. Wnioskodawca podał, że łącznie jego miesięczny dochód wynosi 1.279,26 złotych. Na potwierdzenie wysokości dochodów uzyskiwanych przez siebie i małżonkę wnioskodawca dołączył zeznanie podatkowe za 2007r. Wnioskodawca zaznaczył jednak, że wysokość uzyskiwanych dochodów nie wystarcza na pokrycie kosztów związanych z podstawowymi potrzebami czworga dzieci.

Wnioskodawca podał, że posiada dom o powierzchni 96 m ², nieruchomość rolną 5 ha, ciągnik marki Ursus rok produkcji 1989 oraz samochód osobowy marki Audi rok produkcji 1991r. Wnioskodawca dodał, że zarówno ciągnik , jak i budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze tj. obora i stodoła, wymagają generalnego remontu.

Biorąc pod uwagę powyższe dane oraz wysokość wpisu sądowego, który w niniejszej sprawie wynosi 500,00 złotych uznano, że wnioskodawca wykazał, że nie jest w stanie samodzielnie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego. Oceniono, że obecna sytuacja finansowa i rodzinna wnioskodawcy uzasadnia przychylenie się do wniosku i przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu.

Z powyższych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.) orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt