drukuj    zapisz    Powrót do listy

6329 Inne o symbolu podstawowym 632, Pomoc społeczna, Wójt Gminy, Ustanowiono radcę prawnego, II SAB/Lu 26/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-02-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Lu 26/07 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-02-11  
Data wpływu
2007-03-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Krystyna Sidor /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła tematyczne
Pomoc społeczna
Sygn. powiązane
I OZ 899/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-30
I OZ 900/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-30
Skarżony organ
Wójt Gminy
Treść wyniku
Ustanowiono radcę prawnego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Sidor po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W. na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie świadczenia z pomocy społecznej - w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie radcy prawnego p o s t a n a w i a ustanowić dla M. W. radcę prawnego, którego wyznaczy Okręgowa Izba Radców Prawnych .

Uzasadnienie

M. W. po wydaniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 5 lutego 2008 r. oddalającego jego skargę na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie świadczenia z pomocy społecznej, złożył wniosek o przyznanie mu prawa pomocy poprzez ustanowienie radcy prawnego.

W formularzu wniosku oświadczył, że jego jedynym źródłem dochodu jest świadczenie z pomocy społecznej w wysokości 159 zł miesięcznie; ponadto oświadczył, że posiada mieszkanie o pow. 20 m2 i udział ¼ w nieruchomości rolnej o pow. 5 arów.

Zgodnie z art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270), przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym, w sytuacji, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (pkt 1), zaś w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (pkt 2).

Żądanie skarżącego ustanowienia radcy prawnego jest wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym – art. 245 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym następuje, gdy wnoszący jest osobą, której środki do życia ze względu na okoliczności życiowe są na tyle ograniczone, że zaspokajają jedynie podstawowe potrzeby życiowe w związku z czym poniesienie przez nią choć części kosztów sądowych prowadziłoby do powstania uszczerbku utrzymania koniecznego dla niej i jej rodziny.

Przedstawione przez skarżącego oświadczenie na okoliczność jego sytuacji majątkowej daje podstawę do przyjęcia, że nie jest on w stanie ponieść kosztów ustanowienia radcy prawnego. Instytucja prawa pomocy obwarowana jest przesłanką braku realnej możliwości poniesienia jakichkolwiek kosztów postępowania i może być stosowana w okolicznościach nadzwyczajnych, skrajnie trudnych.

W ocenie Sądu sytuacja M. W., utrzymującego się wyłącznie z niewielkich świadczeń z pomocy społecznej uzasadnia uwzględnienie wniosku; nieuwzględnienie żądania na tym etapie postępowania mogłoby pozbawić skarżącego prawa do obrony.

Z tych względów należało orzec, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt