drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Administracyjne postępowanie, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zobowiązano postanowieniem organ do nadesłania akt, VII SA/Wa 574/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 574/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-25  
Data wpływu
2007-04-03
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Izabela Ostrowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Sygn. powiązane
II OSK 1294/08 - Wyrok NSA z 2009-09-02
II OZ 22/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-25
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Zobowiązano postanowieniem organ do nadesłania akt
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 112 w zw. z art. 55 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Izabela Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. G. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] stycznia 2007 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia na podstawie art. 112 w zw. z art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zobowiązać Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do nadesłania oryginałów lub poświadczonych za zgodność kompletnych akt administracyjnych dotyczących zaskarżonej decyzji – odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji - w szczególności zaś akt administracyjnych dotyczących decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] nr [...] z dnia [...] grudnia 2005 r.; - w terminie 7 dni, pod rygorem wymierzenia (w trybie art. 112 ustawy dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 w/w ustawy w razie uchylenia się organu od zastosowania się do niniejszego postanowienia.Powered by SoftProdukt