drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Umorzenie postępowania, Minister Finansów, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA, III SA/Wa 979/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 979/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Krystyna Kleiber /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Minister Finansów
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 1, pkt 3 par. 2w związku z art. 54 par. 3, art. 201 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący sędzia WSA Krystyna Kleiber po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. F. na indywidualną interpretację Ministra Finansów z dnia [...] grudnia 2007r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: 1) umorzyć postępowanie sądowe; 2) zasądzić od Ministra Finansów na rzecz C. F. kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia [...] grudnia 2007r. Minister Finansów uznał za nieprawidłowe stanowisko C. F. przedstawione we wniosku z dnia [...] września 2007r. o wydanie interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - dalej "ustawa o VAT", w kwestii dotyczącej opodatkowania sprzedaży gruntów.

Na powyższą interpretację Skarżąca złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i zarzucając naruszenie art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT w związku z art. 9 ust. 1 i art. 12 ust. 1 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006r. poprzez błędną ich interpretację, wniosła o uchylenie zaskarżonej interpretacji.

W odpowiedzi na skargę Minister Finansów wniósł o umorzenie postępowania sądowego. W uzasadnieniu wyjaśnił, że rozpatrując ponownie sprawę na etapie skargi postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2008r. uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną i uznał za prawidłowe stanowisko Skarżącej przedstawione we wniosku o interpretację indywidualną. Postanowienie uwzględniające skargę zostało doręczone Skarżącej w dniu 21 kwietnia 2008r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej "ppsa", organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Minister Finansów, tak jak domagała się tego Skarżąca uwzględniając skargę, uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną. Oznacza to, iż postępowanie sądowe, wszczęte na skutek złożonej skargi, stało się bezprzedmiotowe, gdyż interpretacja objęta skargą, została wyeliminowana z obrotu prawnego w trybie art. 54 § 3 ppsa. W takiej więc sytuacji nie ma aktu, który mógłby zostać poddany ocenie Sądu w ramach tych przesłanek. Stosownie do treści art. 161 § 1 ppsa, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę (pkt 1) oraz, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe z innych przyczyn niż wskazane w pkt 1 i 2 (pkt 3). Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym, o czym stanowi art. 161 § 2 ppsa.

Odnosząc się do wniosku Skarżącej Sąd miał obowiązek rozstrzygnąć kwestię kosztów sądowych. Zgodnie z art. 209 ppsa wniosek strony o zwrot kosztów sąd rozstrzyga w każdym orzeczeniu uwzględniającym skargę oraz w orzeczeniu, o którym mowa w art. 201, art. 203 i art. 204 ppsa. Przepis art. 201 § 1 ppsa przewiduje, że zwrot kosztów postępowania przysługuje stronie także w skutek umorzenie postępowania z przyczyny określonej w art. 54 § 3 ppsa, tj. umorzenia jako bezprzedmiotowego postępowania sądowego wskutek uwzględnienia przez organ skargi w całości, w trybie autokontroli. W niniejszej sprawie postępowanie umorzono na podstawie art. 54 § 3 ppsa, a więc należało zastosować art. 201 § 1 ppsa i zasądzić od organu zwrot kosztów poniesionych przez Skarżąca.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 1, pkt 3 i § 2 w związku z art. 54 § 3 oraz art. 201 § 1 ppsa postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt