drukuj    zapisz    Powrót do listy

630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym  przywozem towaru na polski obszar celny, , Dyrektor Izby Celnej,  , I SA/Łd 154/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-07-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 154/03 - Wyrok WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2004-07-14 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2003-02-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Andrzej Kozerski /przewodniczący sprawozdawca/
Monika Krzyżaniak
Teresa Rutkowska
Symbol z opisem
630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym  przywozem towaru na polski obszar celny
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Sentencja

Dnia 14 lipca 2004 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Kozerski (spr.), Sędziowie: NSA Teresa Rutkowska, p.o. Sędziego WSA Monika Krzyżaniak, Protokolant: sekretarz sądowy Adrian Król, po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2004 roku na rozprawie przy udziale ---- sprawy ze skargi A. K. i J. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe. oddala skargę.

Uzasadnienie

Syg. akt 3 I SA/Łd 154/03

UZASADNIENIE

Jednolitym Dokumentem Administracyjnym SAD nr [...] z dnia [...] "A" spółka cywilna w Ł. za pośrednictwem Agencji Celnej "B" zgłosiła do procedury dopuszczenia do obrotu towary opisane w 2 pozycjach : w pozycji l panele podłogowe zaklasyfikowane do kodu 4418 30 99 O ze stawkę celną O % oraz w pozycji 2 listwy przypodłogowe zaklasyfikowane do kodu 4418 90 90 O ze stawką celną O % od wartości celnej towaru.

Dyrektor Urzędu Celnego w Ł. w dniu [...] wydał decyzję nr [...] którą uznał w/w zgłoszenie celne za nieprawidłowe w zakresie klasyfikacji taryfowej towaru i ustalił dla towarów w postaci paneli podłogowych i listew przypodłogowych kod 4411 19 90 O .

W odwołaniu od powyższej decyzji firma "A" podnosząc błąd w ustaleniach faktycznych wniosła o jej uchylenie przedmiotowej decyzji . Zdaniem odwołującego się sporne towary winny być zaklasyfikowane do kodu 4418 30 990.

Dyrektor Izby Celnej w Ł. decyzją z dnia [...] uchylił zaskarżoną decyzję w części dotyczącej klasyfikacji taryfowej listew przypodłogowych i ustalił dla tego towaru kod 4411 99 00 O a w pozostałej części utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję . W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wyjaśnił, że stosowana obecnie w Polsce Taryfa celna przyjęła nazewnictwo i pełne zasady interpretacji Scalonej Nomenklatury Określania i Kodowania Towarów, wprowadzonej w życie Międzynarodową Konwencją w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, sporządzoną w Brukseli 14 czerwca 3983r. (załącznik do Dz. U. nr póz. 62 z dnia 07.02.1997 r.). Zgodnie z postanowieniem art. 13 ustęp 2 powyższej Konwencji weszła ona w życie w stosunku do Polski dnia l stycznia 1996r. Organ podkreślił, że klasyfikacja towarów w nomenklaturze scalonej podlega warunkom określającym zasady, na których jest oparta oraz ogólnym regułom zapewniającym jednolitą interpretację, co oznacza, że dany towar jest zawsze klasyfikowany do jednej i tej samej pozycji lub podpozycji z wyłączeniem wszystkich innych, które mogłyby być brane pod uwagę. Do każdego importowanego towaru przypisany jest odpowiedni kod Taryfy z przyporządkowaną do niego stawką celną. Dla celów prawnych taryfikację towarów ustala się zgodnie z Ogólnymi Regułami Interpretacji Nomenklatury Scalonej, przy czym wiążący jest tu, wynikający z art. 85 § l ustawy Kodeks celny, stan towaru w dniu przyjęcia zgłoszenia celnego. W toku klasyfikacji taryfowej należało ponadto uwzględnić informacje zawarte w Wyjaśnieniach do Taryfy Celnej ( Dz.U. z 1999r. Nr 74, póz. 830 ).

Dyrektor Izby Celnej w Ł. wyjaśnił ponadto, że pozycja 4411 obejmuje płyty pilśniowe , które są najczęściej wytwarzane z rozwłóknionych wiórów drewnianych mechanicznie lub wybuchami pary albo z innych materiałów drewnopochodnych . Wyroby z tej pozycji pozostają do niej zaklasyfikowane f nawet jeśli zostały obrobione do postaci artykułów wymienionych w pozycji 4409, wygięte , pofałdowane , podziurkowane , przycięte lub uformowane w kształty inne niż kwadrat lub prostokąt , albo poddane obróbce powierzchniowej lub krawędziowej , albo powleczone lub pokryte , lub poddane jakiejkolwiek innej operacji , pod warunkiem , że operacje te nie nadały im zasadniczych właściwości artykułów objętych innymi pozycjami.

W sprawie klasyfikacji paneli podłogowych wypowiedziała się Światowa Organizacja Celna w piśmie z dnia 2 lutego 1998 r. , w którym to piśmie wskazała pozycję 4411 jako właściwą dla paneli podłogowych wykonanych z płyty pilśniowej łączonej na wpust i pióro na brzegach i końcach , pokrytej na spodzie papierem . Opinia ta została opublikowana w Wyjaśnieniach do taryfy celnej ( Tom V , str. 2275 ) i tym samym ma charakter wiążący . Wyjaśnienia do taryfy celnej opracowane przez Radę Współpracy Celnej f Światowa Organizacja Celna ) w Brukseli z dniem l stycznia 1998 r. posiadają moc normy prawnej , gdyż stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1999 r. ( Dz. U. Nr 74 " póz. 830).

Organ odwoławczy dokonał analizy treści uwag 3 i 4 do działu 44 taryfy celnej . Zdaniem organu uwagi te należy interpretować łącznie . Zadaniem uwagi 3 jest powiększenie katalogu materiałów możliwych do zastosowania w pozycjach 4414 do 4421 , gdyż zgodnie z literalnym zapisem w Taryfie celnej należałoby tam klasyfikować towary wykonane wyłącznie z drewna , bez udziału innych materiałów . Nadto uwaga 3 w sposób ogólny określa klasyfikację w pozycjach 4414 do 4421 . Szczegółowo zakres poszczególnych pozycji określa ich brzmienie . Wnioskowane zaklasyfikowanie paneli podłogowych do pozycji 4418 nie jest możliwe z uwagi brzmienie tej pozycji . Natomiast zadaniem uwagi 4 jest wskazanie jakie przetworzenie i obróbki oraz stan towaru są dopuszczalne , aby wyroby z płyt wiórowych , pilśniowych , sklejki i podobnych materiałów drewnianych lub drewnopochodnych były klasyfikowane w pozycjach 4410 do 4412 ,

Tożsame argumenty organ odwoławczy przywołał w odniesieniu do listew przypodłogowych kwestionując jedynie zaklasyfikowanie tego towaru do podpozycji 4411 19 90 O obejmującej płyty pilśniowe o gęstości powyżej 0,8 g/cm (HDF ).

W dniu 11 lutego 2003 r. Spółka "A" wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Łodzi skargę na decyzję

Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia [...] wnosząc o jej uchylenie w całości oraz zarzucając nieprawidłowe zastosowanie taryfy celnej. W uzasadnieniu strona skarżąca powtórzyła argumenty zawarte w odwołaniu od decyzji organu I instancji.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Celnej w Ł. wniósł o jej oddalenie przytaczając argumenty zawarte w uzasadnieniu decyzji organu II instancji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył , co

następuje :

Na wstępie należy podnieść , że stosownie do treści art. 97 § l ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. Nr 153 , póz. 1271 ) sprawy , w których skargi wniesiono do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem l stycznia 2004 r. i postępowanie nie zostało zakończone , podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi ( Dz, U. Nr 153 , póz. 1270 ) .

Zgodnie z art. l § l ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych { Dz.U. Nr 153 , póz. 1269 ) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola wykonywania administracji publicznej oznacza sądową kontrolę zgodności z prawem ( legalności ) działalności administracji publicznej (art. l §2 powołanej ustawy).

W ramach tej kontroli sąd administracyjny ocenia , czy przy wydawaniu zaskarżonej decyzji nie naruszono przepisów postępowania administracyjnego i czy prawidłowo zastosowano prawo materialne .

Oceniając zaskarżoną decyzję w tych dwóch aspektach należy stwierdzić , że w ramach postępowania administracyjnego nie naruszono w sposób istotny przepisów regulujących to postępowanie a zaskarżona decyzja ma oparcie w obowiązującym prawie materialnym .

Należy przede wszystkim podnieść , że w sprawie klasyfikacji paneli podłogowych wypowiedziała się Światowa Organizacja Celna w piśmie z dnia 2 lutego 1998 r. , w którym to piśmie wskazała pozycję 4411 jako właściwą dla paneli podłogowych wykonanych z płyty pilśniowej łączonej na wpust i pióro na brzegach i końcach , pokrytej na spodzie papierem . Opinia ta została opublikowana w Wyjaśnieniach do taryfy celnej ( Tom V , str. 2275 ) i tym samym ma charakter wiążący . Opinia ta wskazuje na dopuszczalność zaklasyfikowania do pozycji 4411 również wyrobów z płyty pilśniowej , Niezasadny jest zatem zarzut wywiedziony w skardze , że

pozycja 4411 obejmuje jedynie płyty pilśniowe drewnopochodne a nie

obejmuje wyrobów z tych płyt. Nadto wyroby z tej pozycji pozostają, do niej zaklasyfikowane , nawet jeśli zostały obrobione do postaci artykułów wymienionych w pozycji 4409, wygięte , pofałdowane , podziurkowane , przycięte lub uformowane w kształty inne niż kwadrat lub prostokąt , albo poddane obróbce powierzchniowej lub krawędziowej , albo powleczone lub pokryte , lub poddane jakiejkolwiek Innej operacji , pod warunkiem , że operacje te nie nadały im zasadniczych właściwości artykułów objętych

innymi pozycjami.

Organ odwoławczy dokonał trafnej analizy treści uwag 3 i 4 do działu

44 taryfy celnej. Zadaniem uwagi 3 jest powiększenie katalogu materiałów możliwych do zastosowania w pozycjach 4414 do 4421 , gdyż zgodnie z literalnym zapisem w Taryfie celnej należałoby tam klasyfikować towary wykonane wyłącznie z drewna , bez udziału innych materiałów . Nadto

uwaga 3 w sposób ogólny określa klasyfikację w pozycjach 4414 do 4421 . Szczegółowo zakres poszczególnych pozycji określa ich brzmienie .

Wnioskowane zaklasyfikowanie paneli podłogowych do pozycji 4418 nie jest możliwe z uwagi brzmienie tej pozycji . Natomiast zadaniem uwagi 4 jest wskazanie jakie przetworzenie i obróbki oraz stan towaru są dopuszczalne ,

aby wyroby z płyt wiórowych , pilśniowych , sklejki i podobnych materiałów drewnianych lub drewnopochodnych były klasyfikowane w pozycjach 4410 do 4412.

Mając to na uwadze na podstawie art.151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd oddalił skargę jako niezasadną.Powered by SoftProdukt