drukuj    zapisz    Powrót do listy

6329 Inne o symbolu podstawowym 632, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Przyznano adwokatowi/radcy prawnemu/doradcy podatkowemu wynagrodzenie, II SA/Ke 249/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-07-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ke 249/06 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-07-11  
Data wpływu
2006-04-27
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Małgorzata Długońska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
I OSK 1057/07 - Wyrok NSA z 2008-04-22
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Przyznano adwokatowi/radcy prawnemu/doradcy podatkowemu wynagrodzenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 250, art. 258 § 2 pkt 8
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2002 nr 163 poz 1348 § 18 ust 1 pkt 2 lit. b
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
Sentencja

Referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach Dnia 11 lipca 2008 r. Referendarz sądowy Małgorzata Długońska po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku szkolnego postanawia: przyznać od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach) na rzecz adwokat A. B. kwotę 146,40 zł (sto czterdzieści sześć złotych czterdzieści groszy), w tym kwotę 26,40 zł (dwadzieścia sześć złotych czterdzieści groszy) VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 9 listopada 2006 r. sygn. akt II SA/Ke 249/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach oddalił skargę A. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku szkolnego.

Dnia 5 stycznia 2007 r. A. J. złożyła urzędowy formularz PPF, w którym wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata celem wniesienia skargi kasacyjnej.

Postanowieniem Referendarza sadowego z dnia 10 stycznia 2007 r. sygn. akt II ustanowiono dla skarżącej adwokata z urzędu. Na tej podstawie Okręgowa Rada Adwokacka wyznaczyła w dniu 16 lutego 2007 r. pełnomocnikiem A. J. adwokat A. B. Skarżąca udzieliła jej pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy przed sądem administracyjnym.

W dniu 11 kwietnia 2007 r. adwokat A. B. wniosła w imieniu A. J. skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. W skardze zawarła wniosek o zasądzenie na rzecz pełnomocnika skarżącej kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu.

Wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2008 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną A. J.. Sąd II instancji nie orzekł o wynagrodzeniu pełnomocnika z urzędu

Zgodnie z art. 250 p.p.s.a wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Według § 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ( Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują:

1) opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3-5 tego rozporządzenia oraz

2) niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata.

Stosownie do treści § 18 ust 1 pkt 2 lit. b w zw. z pkt 1 lit. c cytowanego rozporządzenia, stawka minimalna za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej w postępowaniu w drugiej instancji przed sądami administracyjnymi, wynosi 120 zł. Należną opłatę za te czynności Sąd podwyższa przy tym o stawkę podatku od towarów i usług (§ 2 ust. 3 cytowanego rozporządzenia). W przedmiotowej sprawie ustalono wynagrodzenie adwokata w kwocie 146,40 zł, w tym VAT 26,40 zł.

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 258 § 2 pkt 8 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z § 18 ust 1 pkt 2 lit. b cytowanego rozporządzenia postanowiono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt