drukuj    zapisz    Powrót do listy

6329 Inne o symbolu podstawowym 632, Odrzucenie skargi kasacyjnej, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę kasacyjną, I SA/Wa 1648/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 1648/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-02-06  
Data wpływu
2007-10-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Przemysław Żmich. /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Sygn. powiązane
I OSK 394/09 - Wyrok NSA z 2009-11-06
I OZ 378/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-17
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 173 par. 1, art. 175 par. 1 i 2, art. 178
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Przemysław Żmich po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej A. Ż. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 11648/07 oddalającego skargę A. Ź. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] grudnia 2005 r., nr [...] w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 12 grudnia 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1648/07 oddalił skargę A. Ż. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] grudnia 2005 r., nr [...] w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej.

W dniu 22 stycznia 2007 r. A. Ż. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie pismo zatytułowane "sprzeciw", podnosząc, że uzasadnienie wyroku Sądu z dnia 12 grudnia 2007 r. zawiera niejasności i omyłki w zakresie wskazanej w tym orzeczeniu wysokości dochodu rodziny i wskazania osoby składającej pozew o rozwód. W piśmie tym skarżąca dodatkowo zarzuciła Sądowi, że przy rozpatrywaniu sprawy pominął jako dowód w sprawie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wraz z załączonym doń zaświadczeniem lekarskim.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Wobec tego, że pismo A. Ż. z dnia 22 stycznia 2008 r. zatytułowane "sprzeciw" zawiera zarzuty skierowane przeciwko wyrokowi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2007 r. Sąd postanowił potraktować to pismo jako skargę kasacyjną wniesioną od powyższego orzeczenia.

Tymczasem zgodnie z art. 173 § 1 w związku z art. 175 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga kasacyjna przysługująca od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z wyłączeniem przypadków, gdy skargę kasacyjną sporządził sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

Należało zatem uznać, że złożona w niniejszej sprawie skarga kasacyjna jest niedopuszczalna. Jako środek odwoławczy sporządzony osobiście przez stronę nie spełnia bowiem wymogów określonych w art. 175 § 1 i 2 powołanej wyżej ustawy, skoro nie została sporządzona przez prawnika posiadającego wskazane wyżej kwalifikacje.

Biorąc pod uwagę powyższe Sąd, na podstawie art. 178 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt